Kwaliteits-Controle-Bureau

Tarieven KCB per 1 januari 2024

donderdag 2 november 2023

Het bestuur van het KCB heeft de tarieven bepaald voor 2024. Om kostendekkend te kunnen opereren is het noodzakelijk de tarieven te verhogen met 10%. Deze stijging heeft te maken met de in 2024 verwachte ontwikkeling van de lonen, de in 2023 gestegen prijzen en de voor 2024 verwachte prijsstijging van ingekochte producten en diensten. Deze ontwikkeling ligt in lijn met wat er in het bedrijfsleven en bij andere toezichthouders gebeurt.

Aanpassing tarieven
De toename van het werkvolume van het KCB, gewijzigde wet- en regelgeving en veranderingen in werkprocessen binnen het bedrijfsleven en het KCB zijn aanleiding geweest om te onderzoeken of de tariefopbouw nog aansluit op de huidige situatie. We hebben geconstateerd dat de geleverde inspanningen, en hiermee dus de kosten, niet langer overeenkomen met de aan het bedrijfsleven doorberekende tarieven. Een aanpassing van de tarieven is nodig zodat kosten evenredig, volgens het ‘kostenmaker-kostendragerprincipe’, kunnen worden doorberekend. Het KCB vangt een deel van de toegenomen kosten zelf op door doelmatiger te gaan werken. In afstemming met het bedrijfsleven, blijft het KCB zich continu inzetten op efficiëntere werkprocessen.

Naast de verhoging van 10% zijn per 2024 de onderstaande tarieven aangepast:

  1. De tarieven voor het uitvoeren van reduced checks zijn gewijzigd.
  2. Vanaf 2024 worden de bij de reduced checks behorende documentcontroles via de reduced checks tarieven in rekening gebracht. Het huidige afzonderlijke tarief voor documentcontrole komt hiermee te vervallen.
  3. Vanaf 2024 worden de documentcontroles behorende bij de fytosanitaire inspecties die niet vallen onder de reduced checks via het minuten tarief in rekening gebracht. Het huidige afzonderlijke tarief voor documentcontrole komt hiermee te vervallen.
  4. Het tarief voor het waarmerken van een fytosanitair certificaat wordt in twee jaar verhoogd.
  5. Het tarief voor een elektronische code per controlecertificaat/kwaliteitscertificaat per zending is verlaagd.

Waarom zijn deze tarieven aangepast?

  1. De tarieven voor reduced checks worden in lijn gebracht met de werkelijke kosten die door het KCB worden gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat deze tarieven niet kostendekkend zijn.
  2. De basis van reduced checks is een gelijke verdeling van de kosten naar rato van het percentage van de producten dat geïnspecteerd moet worden. Om een zuivere verdeling te maken van alle kosten die betrekking hebben op reduced checks, worden nu ook de kosten voor de documentcontroles die samenhangen met reduced checks verwerkt in de reduced checks tarieven. Uitgaande van het ‘kostenmaker-kostendragerprincipe’ heeft deze wijziging geen verhoging maar een verschuiving in de totale kosten tot gevolg. De kosten voor documentencontrole worden hiermee, net als de inspectieminuten en starttarieven, evenredig verdeeld over alle bedrijven. Afhankelijk van de bedrijfsvoering kan deze wijziging een kostenverhoging dan wel een kostenverlaging inhouden.
  3. Voor de tijdens de inspectie uitgevoerde documentcontroles wordt de werkelijk bestede tijd in rekening gebracht volgens het ‘kostenmaker-kostendragerprincipe’.
  4. Ook voor de afgifte van fytosanitaire certificaten geldt dat het huidige tarief niet kostendekkend is. In overleg met de brancheorganisaties is besloten de verhoging van dit tarief niet in één keer maar in twee stappen door te voeren. Het KCB draagt eenmalig de kosten die het gevolg zijn van deze spreiding.
  5. Door veranderende werkwijzen en automatisering is de benodigde tijd voor de afgifte van een elektronische code per controlecertificaat/kwaliteitscertificaat afgenomen.

U vindt hier het volledige overzicht met alle tarieven voor 2024.


 

Meer nieuws