Kwaliteits-Controle-Bureau

Tarieven

Voor het uitvoeren van inspecties, controles en overige werkzaamheden berekent het KCB kostendekkende tarieven. De bedragen die aan de bedrijven worden doorberekend zijn alle opgenomen in de Tarievenlijst KCB, die voorafgaand aan een kalenderjaar wordt geactualiseerd en daarna zo vaak als daartoe aanleiding is. De tarieven m.b.t. kwaliteit groenten en fruit worden door het bestuur van het KCB vastgesteld en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurd. De tarieven m.b.t. fytosanitair worden door het bestuur goedgekeurd en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld. Vertegenwoordigers van de betrokken sectoren worden geconsulteerd. 

Bekijk hier de actuele tarieven.

Facturen 2024

Begin november 2023 heeft het KCB de tarieven voor 2024 gepubliceerd. Als gevolg hiervan krijgt u te maken met wijzigingen in de kosten die het KCB in rekening brengt. Naast een verhoging van de tarieven met 10% zijn per 2024 ook diverse tarieven aangepast. Dit omdat we hebben vastgesteld dat voor een aantal tarieven geldt dat de geleverde inspanningen, en hiermee dus de kosten, niet langer overeenkomen met de aan het bedrijfsleven doorberekende tarieven. Een aanpassing van de tarieven is nodig zodat kosten evenredig, volgens het ‘kostenmaker-kostendragerprincipe’, kunnen worden doorberekend.

Afhankelijk van uw bedrijfsvoering kunnen deze aanpassingen een kostenverhoging dan wel een kostenverlaging inhouden. Een toelichting op welke tarieven zijn aangepast en waarom kunt u lezen in het nieuwsbericht dat wij hierover hebben gepubliceerd.

Een deel van de kosten die het KCB in rekening brengt zijn gebaseerd op het minutentarief dat het KCB bij een inspectie in rekening brengt. We hebben praktische tips voor importeurs en exporteurs op een rij gezet. Een goede voorbereiding op een door uw organisatie aangevraagde inspectie leidt doorgaans tot een soepele, snelle afhandeling van de inspectiewerkzaamheden. Mogelijk bieden deze tips u aanknopingspunten om de kosten van het KCB te verlagen.

Heeft u vragen over uw factuur? Neem dan contact op met de afdeling facturatie via facturatie@kcb.nl.

Kostendekking

De kosten die het KCB maakt, zijn verdisconteerd in het tarief. Het KCB heeft als uitgangspunt dat alle gemaakte (indirecte) kosten naar rato van de declarabele tijd worden doorbelast in de tarieven. Declarabel werk wordt daarbij omschreven als werkzaamheden waarvoor een tarief in rekening wordt gebracht. Alleen de inspecteurs in de buitendienst verrichten declarabel werk, alle andere medewerkers van het KCB zijn niet declarabel. De overheadkosten worden naar rato van de omvang van de declarabele activiteiten evenredig verdeeld. Het KCB verricht uitsluitend wettelijke taken, er worden dus geen kosten gemaakt voor andere dan de wettelijke activiteiten. Ook heeft het KCB  geen winstoogmerk en betrekt bij haar tariefvorming dus geen winstmarges, opslagen e.d.

Meer informatie over de opbouw van de tarieven vindt u in de notitie transparantie tarieven KCB.