Kwaliteits-Controle-Bureau

Tarieven

Voor het uitvoeren van inspecties, controles en overige werkzaamheden berekent het KCB kostendekkende tarieven. De bedragen die aan de bedrijven worden doorberekend zijn alle opgenomen in de Tarievenlijst KCB, die voorafgaand aan een kalenderjaar wordt geactualiseerd en daarna zo vaak als daartoe aanleiding is. De tarieven m.b.t. kwaliteit groenten en fruit worden door het bestuur van het KCB vastgesteld en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurd. De tarieven m.b.t. fytosanitair worden door het bestuur goedgekeurd en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld. Vertegenwoordigers van de betrokken sectoren worden geconsulteerd. 

Bekijk hier de actuele tarieven.

Bekijk hier de tarieven per 1 januari 2024*.

* De tarieven per 1 januari 2024 zijn nog onder voorbehoud van vaststelling respectievelijk goedkeuring door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Kostendekking

De kosten die het KCB maakt, zijn verdisconteerd in het tarief. Het KCB heeft als uitgangspunt dat alle gemaakte (indirecte) kosten naar rato van de declarabele tijd worden doorbelast in de tarieven. Declarabel werk wordt daarbij omschreven als werkzaamheden waarvoor een tarief in rekening wordt gebracht. Alleen de inspecteurs in de buitendienst verrichten declarabel werk, alle andere medewerkers van het KCB zijn niet declarabel. De overheadkosten worden naar rato van de omvang van de declarabele activiteiten evenredig verdeeld. Het KCB verricht uitsluitend wettelijke taken, er worden dus geen kosten gemaakt voor andere dan de wettelijke activiteiten. Ook heeft het KCB  geen winstoogmerk en betrekt bij haar tariefvorming dus geen winstmarges, opslagen e.d.

Meer informatie over de opbouw van de tarieven vindt u in de notitie transparantie tarieven KCB.