Kwaliteits-Controle-Bureau

Disclaimer

De gegevens op deze site worden ter beschikking gesteld door het KCB en zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. Voor (specifieke) informatie raden wij u aan contact op te nemen met één van onze medewerkers. Hoewel door het KCB de uiterste zorg wordt besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk maken van de inhoud van deze site, blijft het mogelijk dat informatie die is opgenomen incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie op www.kcb.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Het KCB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.kcb.nl

Op deze site wordt toegang verleend tot teksten van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, die op het werkterrein van het KCB betrekking hebben. Hierbij geldt dat de publicatie van deze teksten via de website van het KCB geen bekendmaking vormt in de zin van de Grondwet en/of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen de door de Overheid gepubliceerde nationale regelgeving in Staatsblad of Staatscourant heeft een officieel karakter. Ten aanzien van genoemde Europese regelgeving is de tekst zoals gepubliceerd in het ‘Publicatieblad van de Europese Unie’(L-reeks, ISSN 1725-2598) bepalend.

Het is mogelijk dat via de website van het KCB toegang wordt geboden door middel van een hyperlink, banner of button tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Het KCB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie van derden op www.kcb.nl
Het is toegestaan deze site door te bladeren en tekstfragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen uitsluitend voor informatieve – derhalve geen commerciële – doeleinden en op voorwaarde, dat onderstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt.

Copyright © stichting KCB. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van het KCB.

Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (framing) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend door het KCB. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.
Het KCB geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. Het KCB geeft geen garantie dat zijn website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door het KCB vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
Het KCB behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Het KCB behoudt zich het recht voor – om welke reden dan ook – het ter beschikking stellen van deze site of onderdelen daarvan te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van het KCB of worden door haar met toestemming gebruikt. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij het KCB hiertoe vooraf nadrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.