Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Brexit Export

Deze vragen zijn op 16 mei 2024 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

Eisen voor AGF

Bij de export van groenten en fruit moet het product voldoen aan:

  1. de fytosanitaire eisen van het ontvangende  land (fytosanitaire eisen gesteld door het VK) en
  2. de kwaliteitseisen van de EU.  Dit zijn de EU-handelsnormen en de aanduidingsvoorschriften.

Is een fytosanitair certificaat vereist en/of een uitvoerdocument voor kwaliteit, dan moet voor de exportzending aangifte gedaan worden in e-CertNL.

Hieronder vindt u per onderwerp een overzicht van de veel gestelde vragen over deze twee wettelijke vereisten.

Eisen Fytosanitair

Welke producten zijn fytosanitair certificaatplichtig bij export naar het VK?
Op 29 augustus 2023 heeft het VK het concept Border Target Operating Model (TOM) gepresenteerd waarin de grenscontroles en eisen voor onder andere planten en plantaardige producten worden beschreven. Groenten en fruit vallen vooralsnog in de ‘lage risico categorie’. Hiervoor gelden vooralsnog geen aanvullende eisen of controles.

Eisen Kwaliteit

Welke kwaliteitseisen voor groenten en fruit gelden er bij export naar het VK?
Het VK is door Brexit een derde land geworden. Bij export naar derde landen moeten groenten en fruit voldoen aan de EU-handelsnormen en aanduidingsvoorschriften. Dit is geen eis van derde landen, maar een uitvoereis van de EU. Groenten en fruit die worden geëxporteerd naar het VK moeten derhalve voldoen aan de EU-handelsnormen.

Per wanneer gelden de uitvoereisen van de EU voor groenten en fruit?
De uitvoereisen van de EU gelden sinds 1 januari 2021.

Vanaf welke datum geldt de aangifteplicht voor de kwaliteitscontrole groenten en fruit bij export naar het VK?
Sinds1 april 2021 ziet de douane erop toe, dat zendingen G&F die naar het VK worden geëxporteerd, zijn voorzien van een digitaal normcontrolecertificaat. Doet u geen aangifte in e-CertNL en beschikt u hierdoor niet over een digitaal normcontrolecertificaat? Dan zal de douane de exportzending G&F mogelijk niet uitklaren en kan deze niet worden geëxporteerd. Het is daarom belangrijk dat u kennisneemt van de procedures rond de controle op de EU-handelsnormen, en vooral het toegang krijgen tot en het werken met het aangiftesysteem e-CertNL.

De aangifteplicht geldt niet voor groenten en fruit die bestemd zijn voor Noord-Ierland. Noord-Ierland blijft onderdeel uitmaken van de EU. Voor export naar Noord-Ierland is daarom geen normcontrolecertificaat nodig. Dit geldt alleen voor rechtstreekse zendingen en voor zendingen door het Verenigd Koninkrijk onder douane verband.

Welke groenten en fruit zijn aangifteplichtig voor kwaliteitscontrole bij export?
De aangifteplicht kwaliteit bij uitvoer uit EU geldt voor 87 verschillende producten, waaronder bijvoorbeeld appels, peren, uien, tomaten, komkommers en paprika’s. De totale lijst van aangifteplichtige groenten en fruit vindt u hier.
De aangifteplicht geldt voor verse en onbewerkte groenten en fruit. Bewerkte/gesneden producten, kiemgroenten, sierfruit en producten met een aantoonbare industriële bestemming zijn uitgezonderd van de EU-handelsnormen en de aangifteplicht.

Hoe moet aangifte van zendingen groenten en fruit naar VK in e-CertNL worden gedaan?
In e-CertNL zullen zendingen groenten en fruit met bestemming VK voorlopig direct vrij vallen van zending inspectie. Dit betekent dat u in e-CertNL geen inspectie hoeft aan te vragen, maar wel een verzoek om afgifte van documenten moet indienen. Het KCB heeft hier de te volgen werkwijze in e-CertNL voor u op een rij gezet.

Hoe vindt controle op de naleving van de EU-handelsnormen bij export plaats?
Exporteurs zijn verplicht om zendingen groenten en fruit aan te geven in e-CertNL, waarna risico-gebaseerd inspecties door het KCB plaatsvinden. Vervolgens dient bij douaneaangifte ten uitvoer te worden aangetoond dat de zending bij het KCB is gemeld. Dit gebeurt door middel van het vermelden van het nummer van een normcontrolecertificaat in de uitvoeraangifte bij de Douane. Dit normcontrolecertificaatnummer ontvangen exporteurs voor goedgekeurde zendingen en voor zendingen die niet worden geselecteerd voor inspectie.

Kent het VK ook handelsnormen?
Ja. Het VK neemt de handelsnormen van de EU over, en blijft werken met de specifieke en algemene handelsnormen. De import-eisen van het VK voor de kwaliteit van verse groenten en fruit zijn dus vergelijkbaar met die van de EU-inspectieplicht. Het VK bepaalt hoe zij toezicht houden bij importzendingen in het VK.

Inspectieplicht

Welke groenten en fruit vallen onder de kwaliteitscontrole bij export?
De kwaliteitscontroles worden risico-gebaseerd uitgevoerd. De te inspecteren zendingen worden steekproefsgewijs geselecteerd uit alle aangegeven zendingen. De aangifteplicht geldt voor 87 verschillende producten, waaronder bijvoorbeeld appels, peren, uien, tomaten, komkommers en paprika’s. De totale lijst van aangifteplichtige groenten en fruit vindt u hier. Na de aangifte in e-CertNL ontvangt u bericht of uw zending in de steekproef voor kwaliteitscontrole is gevallen.

Vanaf 1/2/2022 vinden ook op zendingen VK steekproefsgewijs exportinspecties plaats voor kwaliteit G&F. Lees hier meer.

Aanvragen certificaten en inspecties

Hoe vraag ik certificaten aan die ik nodig heb bij de export naar het VK?
Het aanvragen van certificaten verloopt online via e-CertNL. U heeft hiervoor toegang tot e-CertNL nodig. Op een certificaat staat exact wat u exporteert. Er staat ook op aangegeven op welke manier u voldoet aan de gestelde eisen. Meer informatie over fytosanitaire certificaten vindt u hier.

Aan welke eisen moet een inspectielocatie voor exportinspecties voldoen?
Een exportinspectie kan alleen plaatsvinden op een correct gefaciliteerde inspectieplaats en als door de aanvrager van de inspectie aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden betreffen onder andere het aanleveren van de juiste informatie en documenten over de zending, en het verlenen van assistentie bij de inspectie.  De vereiste faciliteiten en de complete voorwaarden vindt u hier.

Wat zijn de werktijden van het KCB?
U vindt hier de bedrijfstijden van het KCB.

Hoe lang van tevoren moet ik een inspectie aanvragen?
U kunt het servicelevel dat het KCB hanteert hier vinden.

Hoe lang duurt een exportinspectie?
Een inspectie duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten per zending. Heeft u voor meerdere zendingen certificaten aangevraagd, dan moet dus per zending/certificaat rekening houden met deze inspectieduur.

Hoe moet een zending klaar staan voor exportinspectie?
Exportinspectie vindt plaats per zending waarvoor een certificaat is aangevraagd. De producten in de zending moeten herkenbaar bij elkaar staan en ruimtelijk gescheiden zijn van andere zendingen en het productieproces. Zendingen moeten identificeerbaar zijn en als eenheid bij elkaar blijven tot de controle is afgerond.

Zijn er kosten verbonden aan certificaten?
Ja. Aan het aanvragen van certificaten en het gebruik van e-CertNL. U vindt hier de tarieven..

Overige zaken

Welke eisen gelden er bij export naar het VK voor verpakkingshout (ISPM 15)?
Het VK stelt eisen aan verpakkingshout bij import uit de EU. Het verpakkingshout (zoals pallets of houten kratten) moet behandeld zijn tegen schadelijke organismen en gemarkeerd zijn volgens de internationale standaard ISPM 15.

Aantonen van de behandeling middels een verklaring of certificaat is niet mogelijk. Neem maatregelen als u voor export onbehandeld verpakkingshout gebruikt. Lees hier meer over de eisen en de maatregelen die u kunt nemen.

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over de eisen voor AGF in relatie tot Brexit? Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.