Kwaliteits-Controle-Bureau

Herinspectie aanvragen

Als u het niet eens bent met een inspectiebeslissing van het KCB kunt u een aanvraag voor een herinspectie indienen. Er zijn twee soorten inspecties, waarvoor een herinspectie kan worden aangevraagd:
a. een inspectiebeslissing, die voortvloeit uit een fytosanitaire inspectie en
b. een inspectiebeslissing, die voortvloeit uit een inspectie van de kwaliteit van groenten en fruit.

Of het KCB daadwerkelijk een herinspectie kan uitvoeren, hangt af van een aantal voorwaarden. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, is de ingediende aanvraag niet ontvankelijk en wordt de herinspectie niet uitgevoerd. De voorwaarden voor een herinspectie luiden:

Voorwaarden aanvraag herinspectie:

  • Een verzoek tot herinspectie moet schriftelijk ingediend worden bij het betreffende KCB rayonkantoor middels het KCB aanvraagformulier herinspectie.
  • Aanvraag tot herinspectie moet zo snel mogelijk worden ingediend, doch uiterlijk binnen 24 uur bij voortgaande gebreken en binnen 72 uur bij niet voortgaande gebreken.
  • Aanvrager is houder/eigenaar van partij dan wel bevoegd namens houder/eigenaar op te treden.
  • De aanvrager van de herinspectie geeft op het KCB aanvraagformulier herinspectie duidelijk aan wat de exacte reden is voor de aanvraag tot herinspectie.
  • De aanvraag voor een herinspectie heeft niet slechts betrekking op een nadere uitleg of toelichting op de inspectiebeslissing.
  • Voordat een aanvraag voor een herinspectie wordt gedaan, heeft de indiener van de aanvraag voor de herinspectie de partij gezien.
  • Partij waarvoor herinspectie wordt aangevraagd is nog volledig aanwezig en intact. Is een herinspectie aangevraagd vanwege de kwaliteitscontrole op groenten en fruit dan moeten de door de KCB-inspecteur beoordeelde en gestickerde steekproefcolli aanwezig zijn en ongewijzigd.
  • De aanvraag voor een herinspectie heeft geen betrekking op een ‘nieuwe’ partij.

Specifieke voorwaarden, inzake uitkomst van een fytosanitaire inspectie:

Aan een aanvraag voor een herinspectie (fytosanitair) kan slechts worden voldaan als de inspectiebeslissing een gevolg is van een (voor discussie vatbare) interpretatie. Een herinspectie is niet mogelijk op andere gronden, bijvoorbeeld;

  • indien een fytosanitair certificaat is geweigerd, omdat er een organisme is aangetroffen dat voor het land van bestemming de status van quarantaine organisme heeft (nul tolerantie);
  • bij een vondst van een Q-(waardig) organisme voor de EU.

De partij, waar de aanvraag voor een herinspectie op betrekking heeft, mag onder geen beding zijn verplaatst van de inspectielocatie, waar de eerste inspectie plaatsvond.

Hoe verloopt een herinspectie?

Een herinspectie wordt uitgevoerd door een KCB-medewerker, die niet de eerste inspectie heeft gedaan. De uitkomst van de herinspectie wordt direct aansluitend op de herinspectie medegedeeld aan de aanvrager van de herinspectie.

Wat als u het niet eens bent met de uitkomst van de herinspectie?

In het geval u het niet eens bent met de uitkomst van een herinspectie kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de uitslag van een herinspectie bij de directie van het KCB. Zie: Afhandeling klachten en bezwaren het KCB.
 

Formulieren & Documenten