Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord kwaliteitscontrole verlegging

Deze vragen zijn voor het laatst bijgewerkt op 6 maart 2022.

Ik importeer groenten en/of fruit via andere EU-lidstaten. Hoe kan ik nagaan of in de lidstaat van binnenkomst een controle op de naleving van de EU-handelsnormen (kwaliteitscontrole) is uitgevoerd?
In deze lijst staat per lidstaat de werkwijze aan de buitengrens (voor zover nu bekend). Als een lidstaat wel kwaliteitscontroles uitvoert aan de buitengrens, dan staat ook vermeld welk document als controlebewijs geldt.

Ik importeer groenten en/of fruit via een EU-lidstaat waar geen kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd aan de buitengrens. Hoe regel ik dat de kwaliteitscontrole in Nederland wordt gedaan?
U moet voor de zending aangifte doen in CLIENT-import.
Afhankelijk van welke fytosanitaire controles al zijn uitgevoerd in de lidstaat van binnenkomst, kiest u in de aangifte de juiste verleggingsstatus (D of E). Welke situatie in uw geval van toepassing is, vindt u hier.

Ik ben niet bekend met CLIENT-import. Wat moet ik doen?
Zorg dat u toegang krijgt tot CLIENT-import. Via dit systeem moeten alle importzendingen worden aangemeld en kunt u elektronisch een importkeuring aanvragen. Uw importzending wordt bij invoer in de EU geïnspecteerd door een keuringsdienst. De douane geeft de goederen pas vrij voor het handelsverkeer als deze inspectie is afgerond. Die inspectie kan pas plaatsvinden nadat u een importkeuring via CLIENT-import heeft aangevraagd in Nederland. U regelt toegang tot CLIENT-import via de NVWA.

Hoe ziet het bewijs van kwaliteitscontrole er uit?
Het bewijs van kwaliteitscontrole heet officieel een normcontrolecertificaat. In de EU is een sjabloon voor dit certificaat vastgesteld en dit is opgenomen in Bijlage III van EU-verordening 543/2011. Iedere lidstaat heeft een eigen document dat gebaseerd is op dit sjabloon.
Raadpleeg hier het sjabloon.

Ik importeer groenten en/of fruit via andere EU-lidstaten. Fytosanitair is de zending vrijgegeven in de andere lidstaat, maar de kwaliteit is niet gecontroleerd. Hoe doe ik dan aangifte in CLIENT-import?
U doet aangifte in CLIENT-import en kiest daarbij verleggingsstatus E.
De verdere afhandeling is afhankelijk van de inspectiebeslissing die volgt uit de risicoanalyse in CLIENT-import: de zending kan op fysieke kwaliteitsinspectie vallen of op documentcontrole. Meer informatie over de afhandeling vindt u hier.

Ik importeer groenten en/of fruit via andere EU-lidstaten met een verlegging van de fytosanitaire fysieke inspectie. Hoe doe ik dan aangifte in CLIENT-import?
U doet aangifte in CLIENT-import en kiest daarbij verleggingsstatus D.
De verdere afhandeling is afhankelijk van de inspectiebeslissing die volgt uit de risicoanalyse in CLIENT-import: de zending kan op fysieke inspectie vallen of op documentcontrole. Meer informatie over de afhandeling vindt u hier.

Ik heb aangifte gedaan in CLIENT-import en op de statusmelding staat ‘Documentcontrole’. Wat betekent dit en wat moet ik nu doen?
Bij een importzending uit een land buiten de EU worden de fytosanitaire documenten altijd gecontroleerd en ingenomen. Uw zending is op basis van risicoanalyse vrijgevallen van fysieke inspectie. U moet daarom de fytosanitaire documenten opsturen naar het hoofdkantoor van het KCB te Zoetermeer.

Het originele fytosanitaire certificaat wordt altijd gecontroleerd en ingenomen in de lidstaat van binnenkomst. Als de fytosanitaire controle elders heeft plaatsgevonden, dan stuurt u het CHED-PP uit de andere lidstaat + een kopie van het fytosanitaire certificaat op.

Op elk ingeleverd fytosanitair document moet het bijbehorende CLIENT-aangiftenummer worden vermeld, dan wel achter elk fytosanitair document moet de statusmelding vanuit CLIENT-import worden bevestigd.

Het adres voor de documentcontrole is:
KCB
T.a.v. Documentencontrole
Postbus 420
2700 AK  ZOETERMEER

Wat is een CHED-PP?
CHED-PP staat voor Common Health Entry Document for Plant Products. Dit is het bewijs van aangifte in IMSOC (Traces, TNT). Deel I van het CHED-PP is de beschrijving van de zending. In deel II van het CHED-PP vult de keuringsdienst de inspectiebeslissing over de zending in of eventueel een verlegging van de inspectie.

Wat is het verschil tussen een ‘transfer CHED-PP’ en een ‘validated CHED-PP’?
Op een CHED-PP staat als een watermerk, schuin gedrukt een tekst. Dit is ‘transfer’ of ‘validated’ (in de taal van de lidstaat waar het document is opgemaakt). 

‘Transfer’ betekent dat het gaat om een verlegging van de inspectie. In de lidstaat van binnenkomst is dan alleen een documentcontrole (op het fytosanitaire certificaat) uitgevoerd. In Nederland moet dan nog aangifte gedaan worden in CLIENT-import en later bij de douane.

‘Validated’ betekent dat in de lidstaat waar het product de EU binnen is gekomen, de volledige fytosanitaire inspectie (documentcontrole en fysieke inspectie) is uitgevoerd of dat op basis van Reduced Checks de zending is vrijgegeven na documentcontrole. De goederen zijn dan fytosanitair vrijgegeven.

Wat zijn EU-handelsnormen voor Groenten en Fruit?
Groenten en Fruit moeten in de EU voldoen aan de EU-handelsnormen. Deze handelsnormen zijn vastgelegd in EU-verordening 543/2011 en bestaan uit kwaliteitseisen per product en aanduidingsvoorschriften.
Meer informatie over de handelsnormen vindt u hier.

Hoe wordt gecontroleerd op naleving van de EU-handelsnormen?
Het KCB controleert partijen groenten en fruit op basis van risicoanalyse. Bij import en export vinden zendingscontroles plaats. Daarnaast worden toezicht gehouden op de interne EU-markt door handelscontroles.
Het KCB is in het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 aangewezen als toezichthouder op naleving van de EU-handelsnormen voor verse groenten en fruit. Het KCB-toezicht geldt voor alle marktdeelnemers van verse groenten en fruit; van teeltbedrijven tot en met (groot)handelaren.

Waar worden importinspecties uitgevoerd?
Importinspecties van fytosanitair inspectieplichtige producten worden alleen uitgevoerd op erkende inspectielocaties. Wilt u een erkenning van een inspectielocatie aanvragen? Dan kunt u deze hier indienen bij de NVWA.