Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Plantenpaspoort

Deze vragen zijn voor het laatst bijgewerkt op 11 december 2023.

Plantenpaspoort

Wat is een plantenpaspoort?
Een plantenpaspoort is een verzameling van verplichte informatie die op het product aangebracht moet zijn bij het verhandelen van stekken, zaden, planten en bomen binnen de Europese Unie (EU). Het geeft de identiteit en herkomst van de zending weer en maakt het mogelijk om de oorspronkelijke producent te traceren. Een plantenpaspoort bewijst dat de producent voldoet aan de geldende regels en eisen die in de Europese regelgeving zijn vastgesteld en dat de onderneming onder een controleregime valt van een keuringdienst. Een plantenpaspoort mag alleen worden afgegeven als het plantmateriaal vrij is van EU-quarantaine-organismen.

Waarom is een Europees plantenpaspoortsysteem nodig?
Een Europees plantenpaspoortsysteem is nodig om plantgezondheidsrisico’s in de Europese Unie te verminderen. Het plantenpaspoort zorgt ervoor dat de identiteit en oorsprong van planten en plantaardig materiaal bekend is. Dit is belangrijk om uitbraken en mogelijke verspreiding van schadelijke ziekten en plagen te voorkomen en snelle tracering mogelijk te maken. Ziekten en plagen zoals bepaalde insecten, virussen, schimmels, bacteriën of nematoden brengen de kwaliteit en opbrengst van land- en tuinbouwgewassen in gevaar. Om de plantgezondheid binnen de EU te beschermen, moeten producenten en handelaren van plantaardig materiaal zich registreren.

Registreren

Wie moet zich registreren in het nationaal bedrijvenregister?
Iedereen die handelt in plantaardig materiaal moet geregistreerd zijn in het nationaal bedrijvenregister. Hieronder vallen onder andere bedrijven die handelen in plantenpaspoortplichtige producten.
Per KvK- en vestigingsnummercombinatie wordt een fytosanitair registratienummer (FRN) toegekend door de NVWA. Bedrijven die meerdere vestigingen hebben, ontvangen dus meerdere fytosanitaire registratienummers.
U vindt hier meer informatie over registreren.

Moet mijn fytosanitair registratienummer vermeld worden op de plantenpaspoorten die ik aanbreng op de producten?
Ja, deze moet vermeld worden achter de letter B op het plantenpaspoort. Om als handelsbedrijf zelf plantenpaspoorten te mogen vervangen, moet u een erkenning vervangen plantenpaspoorten hebben ontvangen van het KCB. Meer informatie over erkenning vervangen plantenpaspoorten vindt u hier.

Gegevens en uiterlijk van het plantenpaspoort

Wat moet er op het plantenpaspoort staan?
De informatie die op het plantenpaspoort moet staan, vloeit voort uit uitvoeringsverordening 2017/2313/EU.
De vaste elementen op het plantenpaspoort zijn:

 • in de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in kleur of zwart-wit)
 • in de rechterbovenhoek: het woord Plant Passport
 • 'A' hierachter staat de botanische naam van het product vermeld
 • 'B' hierachter staat het fytosanitair registratienummer van de teler/handelaar vermeld. Deze bestaat uit: ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer
 • 'C' hierachter staat eventueel een traceerbaarheidscode
 • 'D' hierachter staat de ISO-code van het land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is

Eventueel mag voor ‘Plant Passport’, de term ‘Plantenpaspoort’ worden toegevoegd, gescheiden door een forward slash (/). Dus 'Plantenpaspoort / Plant Passport'.

Nederland staat toe dat onder A bij gemengde zendingen meerdere botanische namen op één plantenpaspoort wordt vermeld. Sommige EU-lidstaten staan echter slechts één botanische naam per plantenpaspoort toe. Ga daarom bij uw afnemer na of het gebruik van meerdere botanische namen op één plantenpaspoort is toegestaan.

Wanneer is bij C een traceerbaarheidscode op het plantenpasport verplicht?
Bij een aantal producten is het verplicht een traceerbaarheidscode bij C op het plantenpaspoort te vermelden, namelijk:

 1. Bij teeltmateriaal
 2. Bij PZ-plantenpaspoorten, bv. Bacterievuurwaardplanten
 3. Potplanten van Citrus, Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia en Prunus dulcis.

Bij producten die zonder verdere voorbereiding klaar zijn voor verkoop aan de eindgebruiker, dus in de ‘eindverpakking’, is deze traceerbaarheidscode niet verplicht. De letter C moet wel altijd op het plantenpaspoort staan, ook als de traceerbaarheidscode niet verplicht is. In dat geval staat er achter C geen informatie.
Ook wanneer de traceerbaarheidscode niet verplicht is, is het toegestaan een traceerbaarheidscode op het plantenpaspoort weer te geven.

Hoe ziet een traceerbaarheidscode eruit?
Een traceerbaarheidscode is de code die tracering binnen de eigen bedrijfsadministratie mogelijk maakt. Denk hierbij aan een uniek partijnummer of aan het nummer dat op het leveranciersdocument staat.

Wat is het land van oorsprong?
Achter de letter 'D' komt de tweeletter-code van het land van oorsprong: een EU-lidstaat of een derde land. We spreken over een derde land als het materiaal van buiten de EU wordt geïmporteerd. Vermeld de letters NL als het een Nederlands product is.  

Kan een product van land van oorsprong wijzigen?
Ja, een product afkomstig uit een ander land kan na een bepaalde periode 'fytosanitair Nederlands' worden. 

Hiervoor zijn regels opgesteld door de NVWA. De basisvoorwaarde is dat het product gedurende de hieronder genoemde periode onder Nederlandse omstandigheden moet zijn geteeld door een professionele teler.

Vegetatief vermeerderd voortkwekingsmateriaal 4 weken*
Kruidachtige vaste planten 4 weken
Houtige gewassen 1 volledige vegetatiecyclus
Planten van Citrus, Fortunella en Poncirus 2 maanden
Bonsai planten 2 maanden
Potplanten 4 weken

* Van deze periode mag worden afgeweken indien de periode tussen import van het materiaal tot aan klaar voor aflevering iets korter is. Er moet hierbij wel sprake zijn van een in Nederland uitgevoerde teelt (dus niet alleen opslag in bijvoorbeeld een koelcel).

Hoe ziet het plantenpaspoort eruit?

In verordening 2017/2313/EU  zijn de vormvoorschriften voor het plantenpaspoort aangegeven met een aantal voorbeelden. In deel A van de bijlagen van 2017/2313/EU staan voorbeelden van gewone plantenpaspoorten. De geest van de wet is dat de plantenpaspoorten de informatie bevatten die in de verordening wordt vermeld en dat plantenpaspoorten in de praktijk bij deze lay-outs aansluiten.
De vorm en grootte mogen afwijken, u kunt dus zelf kiezen voor lettertype en grootte. Wat verder van belang is: de informatie moet zichtbaar zijn, met het blote oog leesbaar, geplaatst in een rechthoekige of vierkante vorm en duidelijk gescheiden van andere aanduidingen en afbeeldingen. De onderdelen met letters A, B, C en D moeten herkenbaar zijn.
Hieronder vindt u een voorbeeld, de vorm, de grootte en het lettertype mogen afwijken.

Q-organismen, PZ-Q-organismen en RNQP’s

Wat is een Quarantaine-organisme/Q-organisme?
Een Quarantaine-organisme is een ziekte of plaag dat niet in de EU voorkomt, of daar zeer beperkt verspreid is. Het wordt ook wel aangeduid als Q-organisme of Q. Dit Q-organisme kan economische schade veroorzaken in de EU en daarom zijn EU-lidstaten wettelijk verplicht de introductie, vestiging of de verdere verspreiding van dit organisme tegen te gaan.
Het overzicht met de Europese Q-organismen van u hier

Waar vind ik meer informatie over de verschillende Q-organismen?
Op de website van de NVWA zijn zogenaamde datasheets te vinden over verschillende Q-organismen.

Wat kan ik doen als ik een Q-organisme heb aangetroffen?
Heeft u een Q-organisme aangetroffen of vermoed u dat het om een Q-organisme gaat? Meld dit dan bij de NVWA.

Wat is een PZ-quarantaine-organisme?
Een PZ-quarantaine-organisme is een ziekte of plaag dat voorkomen in de meeste EU-landen. Het organisme heeft alleen een quarantaine status in (delen van) EU-landen waar het organisme niet voorkomt en die een PZ-status voor dat organisme hebben. PZ betekent ‘Protected Zone’ (beschermd gebied). Nederland heeft geen beschermde gebieden, maar landen waarmee u handelt, kunnen wel beschermde gebieden hebben. Een overzicht van de beschermde gebieden en de schadelijke organismen vindt u op de website van de NVWA.

Waar moet ik aan voldoen wanneer ik plantmateriaal verhandel naar beschermde gebieden?
Als u plantaardig materiaal verhandelt naar een beschermd gebied moet dat materiaal vrij zijn van betreffende PZ-Q-organismen. Soms gelden daarnaast voor bepaalde producten ook nog bijzondere eisen. In het Register eisen en coderingen voor beschermde gebieden vindt u een overzicht van PZ-Q-organismen, de landen en gebieden met een PZ-status voor dat organisme, en eventuele bijzondere eisen voor handel naar deze gebieden.

Hoe kan ik zien of een plant dat ik heb ingekocht voldoet aan de eisen van een beschermd gebied?
Het product moet voorzien zijn van een EU-plantenpaspoort met de PZ-code voor het betreffende organisme dat niet is toegestaan in dit beschermde gebeid. Het EU-Plantpaspoort met de beschermde gebieden-aanduiding geldt alleen voor handel binnen de EU.

Hieronder voorbeelden van een plantenpaspoort met PZ-code voor Bemisia tabaci. Beide weergaven zijn toegestaan.

Wat is een RNQP?
Een RNQP (Regulated Non-Quarantine Pests) is een schadelijk organisme dat voorkomt in meerdere EU-landen en waarvan de verdere verspreiding voorkomen moet worden. Een RNQP verspreidt zich voornamelijk via planten bestemd voor opplant. Het doel van een RNQP-status is om economische schade in de productieketen van bepaalde teelten te voorkomen of te beperken. Regulated Non-Quarantine Pests heten in het Nederlands 'Gereguleerde niet-quarantaine organismen'.

Welke organismen hebben de RNQP-status?
De RNQP-status geldt voor een organisme in combinatie met bepaalde plantensoorten of -geslachten die bestemd zijn om opgeplant te worden voor specifieke toepassingen. Daarnaast gaat het soms om zaad.
Een overzicht van de RNQP’s vindt u in het Register RNQP’s

Wat moet ik weten over RNQP’s wanneer ik product verhandel?
Bij handel binnen de EU mag een RNQP-organisme niet voorkomen boven de drempelwaarde die geldt voor het betreffende gewas en de specifieke toepassing.

Wat moet ik doen als een RNQP boven de drempelwaarde in mijn partij wordt aangetroffen door een inspecteur?
Het KCB zal u informeren over welke mogelijkheden er nog zijn voor deze partij.

Ik heb een partij planten verhandeld aan een ander EU-land. Bij controle daar blijkt het product niet te voldoen aan de RNQP-eisen. Wat gebeurt er dan?
Als een (ander) EU-land een partij planten uit Nederland aantreffen die niet voldoet aan de RNQP-eisen, dan melden zij dit aan Nederland met een zogenoemde notificatie. De keuringsdiensten starten dan een onderzoek bij de leveranciers en handelaren van het betreffende plantmateriaal.

Ik importeer een partij waarin een Q-organisme of een RNQP blijkt te zitten. Wat gebeurt er dan?
Als bij de importinspectie een Q-organisme wordt gevonden of een RNQP-organisme boven de drempelwaarde voor dat gewas, dan mag uw zending de EU niet in. De inspecteur legt de partij/zending waarin het organisme is aangetroffen vast en neemt een monster van het organisme. Dit monster wordt naar het laboratorium van de NVWA gestuurd. Totdat de uitslag van de laboratoriumtoets er is, mag u niet over deze partij/zending beschikken. Wanneer het inderdaad om een Q-organisme of RNQP gaat, wordt er een maatregel uitgevaardigd. Hierover wordt u door de NVWA per brief geïnformeerd.

Plantenpaspoortplichtige producten

Welke producten zijn plantenpaspoortplichtig?
Er is een plantenpaspoortplicht voor ‘planten bestemd voor opplant’, inclusief planten bestemd voor de eindconsument. Hieronder vallen teeltmateriaal, pot- en perkplanten en pootgoed. Een aantal zaden worden uitgezonderd. Een overzicht van de plantenpaspoortplichtige producten vindt u hier.

Ik verhandel citrus met blad afkomstig uit een EU-lidstaat (bv. Spanje). Wat is voor mij de werkwijze?
Citrus met blad is plantenpaspoortplichtig. Het product moet voorzien zijn van een plantenpaspoort. Wanneer u een zending citrus met blad met één plantenpaspoort na ontvangst wilt splitsen in meerdere deelzendingen, dan dient het plantenpaspoort te worden vervangen door meerdere plantenpaspoorten, één plantenpaspoort per deelzending. Dit zult u als bedrijf zelf moeten doen. Om als bedrijf zelf plantenpaspoorten te mogen vervangen, moet u door het KCB erkend zijn. Zie erkenning vervangen plantenpaspoorten.

Ik verhandel kiemgroenten. Is dit product plantenpaspoortplichtig?
Het product is niet plantenpaspoortplichtig, omdat het product niet beworteld is, niet in groeimedium wordt verhandeld en bestemd is voor consumptie.

Ik verhandel graskoppen (graszaad met groeimedium in de vorm van een hoofd). Is dit product plantenpaspoortplichtig?
Ongekiemde graskoppen zijn niet plantenpaspoortplichtig. Wanneer het graszaad al is uitgekomen en er gras (haar) op de kop groeit, is het product wel plantenpaspoortplichtig.

Ik verhandel kruiden op pot. Is dit product plantenpaspoortplichtig?
Ja, kruiden op pot zijn plantenpaspoortplichtig. Het product is beworteld en wordt met groeimedium verhandeld, ook al is het bestemd voor consumptie.

Ik verhandel platmos en/of bolmos. Is dit product plantenpaspoortplichtig?
Nee, mos is niet plantenpaspoortplichtig.

Ik verhandel Tillandsia. Is dit product plantenpaspoortplichtig?
Ja, in de handelsfase is dit product plantenpaspoortplichtig.

Ik verhandel graszoden en/of sedum matten. Is dit product plantenpaspoortplichtig?
Ja, graszoden en sedummatten zijn plantenpaspoortplichtig.

Ik verhandel waxbollen en/of bloembollen zonder bodem. Is dit product plantenpaspoortplichtig?
Nee, waxbollen en/of bloembollen zonder bodem zijn niet plantenpaspoortplichtig.

Erkenning vervangen plantenpaspoorten

Wat is een erkenning vervangen plantenpaspoorten?
Een erkenning vervangen plantenpaspoorten is een erkenning die u ontvangt van het KCB om zelf plantenpaspoorten te kunnen vervangen. Bijvoorbeeld als u een bestaande eenheid product wilt splitsen in meerdere delen. U dient dan vervangende plantenpaspoorten aan te brengen op de te onderscheiden delen. Aan de erkenning zijn voorwaarden verbonden. Het plantenpaspoort dat u gaat gebruiken, moet voldoen aan de uiterlijke en inhoudelijke eisen van uitvoeringsverordening 2017/2313/EU en vooraf door het KCB worden goedgekeurd. U kunt deze erkenning vervangen plantenpaspoorten via MijnKCB aanvragen.

Heb ik een erkenning vervangen plantenpaspoorten nodig om planten te verhandelen?
Nee, deze heeft u alleen nodig als u zelf plantpaspoorten wenst te vervangen. U kunt ook met uw leverancier afspreken dat zij de individuele producten van een plantenpaspoort voorzien.

Welke informatie vermeld ik als handelaar op het plantenpaspoort dat ik vervang bij splitsing van een partij?
Wanneer u zelf plantenpaspoorten vervangt, vermeld u de volgende informatie op het plantenpaspoort:

 • in de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in kleur of zwart-wit)
 • in de rechterbovenhoek: het woord Plant Passport
 • 'A' hierachter staat de botanische naam van het product vermeld
 • 'B' hierachter staat uw fytosanitair registratienummer. Deze bestaat uit: ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer
 • 'C' hierachter staat eventueel een traceerbaarheidscode
 • 'D' hierachter staat de ISO-code van het land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is

In uw administratie zorgt u ervoor dat de partij die u voorziet van uw plantenpaspoort, te traceren is naar het plantenpaspoort dat op het product aanwezig was bij ontvangst. U administreert zowel de plantenpaspoortgegevens A, B, C en D van het oude en het nieuwe plantenpaspoort, en zorgt dat er een koppeling bestaat tussen beide plantenpaspoorten. De administratie is inzichtelijk en doorzoekbaar.

Administratieve verplichtingen

Wie moet aan de administratieve verplichtingen voldoen?
Iedereen die handelt in producten waarvoor fytosanitaire eisen gelden. Fytosanitaire eisen gelden voor plantenpaspoortplichtige producten en eindproducten, zoals groenten en fruit en sierteeltproducten waarvoor een fytosanitair certificaatplicht geldt bij import.

Waarom moet ik een administratie bijhouden?
Bedrijven die handelen in producten met een plantenpaspoortplicht zijn wettelijk verplicht om de ingaande en uitgaande stromen van deze producten te registreren in hun administratie, om bij een besmetting tracering naar de bron mogelijk te maken.

Aan welke administratieve verplichtingen moet ik voldoen bij inkoop van plantmateriaal?
Van elke ontvangen handelseenheid plantmateriaal administreert u de gegevens waaruit blijkt om welke leverancier het gaat. De administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn. De gegevens op een leveringsnota of factuur zijn voldoende.

Aan welke administratieve verplichting moet ik voldoen bij verkoop van plantmateriaal?
Van elke geleverde handelseenheid plantmateriaal administreert u de gegevens waaruit blijkt om welke afnemer het gaat. De administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn. De gegevens op een afleveringsnota of factuur zijn voldoende.

Aan welke administratieve verplichting moet ik voldoen als ik zelf plantenpaspoorten vervang, bv. bij vervanging van een bestaand plantenpaspoort?
Dit is van toepassing op geregistreerde bedrijven met een erkenning vervangen plantenpaspoorten. U bewaart de gegevens zoals deze op het plantenpaspoort van uw leverancier staan bij ABCD en daaraan gekoppeld de informatie van het plantenpaspoort dat u op het product aanbrengt. Het plantenpaspoort zelf bewaren mag natuurlijk ook. U neemt op in uw administratie:

 • voor elke ontvangen handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen de gegevens waaruit blijkt om welke leverancier het gaat. De gegevens op een leveringsnota of factuur zijn voldoende.
 • voor elke geleverde handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen de gegevens waaruit blijkt om welke afnemer het gaat. De gegevens op een afleveringsnota of factuur zijn voldoende.
 • U zorgt dat traceerbaar is welke partij het betreft. Wat de botanische naam, origine en traceringscode is en waar het handelsproces heeft plaatsgevonden. De administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn.

Hoe lang moet ik deze administratie bewaren?
U moet deze administratie drie jaar bewaren.

Import plantenpaspoortplichtige producten

Ik importeer plantmateriaal dat plantenpaspoortplichtig is. Wat is de werkwijze bij import?
Planten/plantmateriaal die plantenpaspoortplichtig zijn en voldoen aan de EU-eisen, worden na importinspectie door de KCB-inspecteur voorzien van één plantenpaspoort.

Waar wordt het plantenpaspoort dat het KCB afgeeft, bevestigd?
Het plantenpaspoort dat het KCB afgeeft, is een sticker. Deze plakt de inspecteur op de achterkant van een kopie van het fytosanitair certificaat. De aangever/importeur is vervolgens verantwoordelijk voor het fysiek aanbrengen van het plantenpaspoort op de zending.

Kan ik als importeur/aangever KCB-plantenpaspoortstickers op voorraad ontvangen?
Ja, bedrijven kunnen van het KCB plantenpaspoortenstickers op voorraad ontvangen om daarmee de afhandeling tijdens de importinspectie te versnellen. Neem voor het ontvangen van KCB-plantenpaspoorten op voorraad contact op met uw KCB-rayonkantoor.

Welke informatie kan ik als importeur/aangever bij plantenpaspoorten op voorraad alvast invullen voorafgaand aan de importinspectie?
Op het plantenpaspoort kunnen de onderdelen A en D op basis van de informatie op het fytosanitair certificaat door de aangever/importeur alvast ingevuld worden. Voor onderdeel B kan de aangever/importeur het fytosanitair registratienummer van de locatie waar de importinspectie plaatsvindt alvast invullen.
De KCB-inspecteur vult onderdeel C (traceerbaarheidscode) in en stempelt het plantenpaspoort af.

Welke fytosanitair registratienummer wordt vermeld op het door het KCB afgegeven plantenpaspoort?
Op het plantenpaspoort dat de KCB-inspecteur na importinspectie afgeeft, wordt onder B het fytosanitair registratienummer geplaatst van de locatie waar de importinspectie is uitgevoerd. Dit hoeft niet de eigenaar van de zending te zijn.

Ik ben eigenaar van de importzending. Waarom wordt mijn fytosanitair registratienummer niet op het eerste plantenpaspoort geplaatst?
Op het eerste plantenpaspoort na importinspectie plaatst de KCB-inspecteur het fytosanitair registratienummer van de locatie waar de importinspectie is uitgevoerd. Dit is voor de KCB-inspecteur de enige referentie. Het eigendom van een zending is voor de KCB-inspecteur in de meeste gevallen onbekend.

Ik ontvang bij import een plantenpaspoort van het KCB voor mijn zending. Mag ik dit plantenpaspoort gebruiken om de zending verder te vervoeren?
Ja. Dit plantenpaspoort voldoet aan alle eisen en mag de zending begeleiden binnen de EU. De zending moet dan wel in zijn geheel bijeen blijven. Echter, het is mogelijk dat landen binnen de EU aanvullende of afwijkende eisen stellen aan het plantenpaspoort (bv. AWB-nummer onder C). Wanneer deze eisen gelden, moet u zelf het plantenpaspoort vervangen. Om het plantenpaspoort te vervangen, moet u een erkenning aanvragen bij het KCB. Meer informatie over de erkenning vervangen plantenpaspoorten vindt u hier.  

Ik ontvang bij import één plantenpaspoort van het KCB. Mag ik de zending met dit plantenpaspoort aan meerdere klanten afzetten?
Nee. Iedere zending moet voorzien zijn van een plantenpaspoort. Wanneer u de zending na import in meerdere zendingen splitst, moet iedere deelzending worden voorzien van een eigen plantenpaspoort. Om het plantenpaspoort te mogen vervangen, moet u een erkenning aanvragen bij het KCB. Meer informatie over de erkenning vervangen plantenpaspoorten vindt u hier.

Een importzending wordt in opdracht van een Nederlandse importeur direct vanaf de importlocatie van de aangever of logistiek dienstverlener vervoerd naar meerdere locaties binnen de EU. Wie moet erkend zijn om het plantenpaspoort te vervangen?
Er zijn twee mogelijkheden:

 1. De aangever of logistiek dienstverlener is erkend om plantenpaspoorten te vervangen. De aangever of logistiek dienstverlener vervangt het eerste plantenpaspoort dat is afgegeven door het KCB na importinspectie in het gewenste aantal plantenpaspoorten en bevestigt deze op de deelzendingen. Op het plantenpaspoort staat onder B dan het fytosanitair registratienummer van de aangever. De aangever of logistiek dienstverlener heeft hiervoor een erkenning vervangen plantenpaspoorten ontvangen van het KCB. Meer informatie over de erkenning vervangen plantenpaspoorten vindt u hier.  
 2. De importeur is erkend om plantenpaspoorten te vervangen. De importeur geeft het gewenste aantal plantenpaspoorten af. Op het plantenpaspoort staat onder B het fytosanitair registratienummer van de importeur vermeld. De importeur verstrekt deze plantenpaspoorten aan de aangever. De aangever bevestigt de plantenpaspoorten op de deelzendingen. Meer informatie over erkenning vervangen plantenpaspoorten vindt u hier.

Een importzending wordt in opdracht van een buiten Nederland gevestigde EU-importeur direct vanaf de importlocatie van de aangever vervoerd naar meerdere locaties binnen de EU. Wie moet erkend zijn om het plantenpaspoort te vervangen?
In dit geval is er maar één mogelijkheid: De aangever of logistiek dienstverlener moet erkend zijn om plantenpaspoorten te vervangen. De aangever of logistiek dienstverlener vervangt het eerste plantenpaspoort dat is afgegeven na importinspectie in het gewenste aantal plantenpaspoorten en bevestigt deze op de deelzendingen. Op het plantenpaspoort staat onder B dan het fytosanitair registratienummer van de aangever. De aangever of logistiek dienstverlener heeft hiervoor een erkenning plantenpaspoortafgifte ontvangen van het KCB. Meer informatie over de erkenning vervangen plantenpaspoorten vindt u hier.

Ik ben in Nederland erkend om plantenpaspoorten af te geven. Mag ik plantenpaspoorten naar een ander EU-land versturen om daar op mijn zendingen te laten bevestigen?
Nee, dit is niet toegestaan. In dit geval moet de aangever in het andere EU-land erkend zijn om plantenpaspoorten af te geven.

Ik werk voor een Duits bedrijf dat in Duitsland erkend is om plantenpaspoorten af te geven. Mag dit bedrijf plantenpaspoorten naar mij in Nederland versturen zodat ik deze op de zendingen kan aanbrengen?
Nee, dit is niet toegestaan. In dit geval moet de Nederlandse vestiging of de aangever erkend zijn om plantenpaspoorten te vervangen.

Mag ik bij importproduct al in het land van herkomst een plantenpaspoort (laten) bevestigen?
Nee. Bij import van plantenpaspoortplichtige producten zal het land buiten de EU een fytosanitair certificaat (FC) opstellen en meesturen. Bij import in de EU voert de keuringsdienst een controle op het FC en een importinspectie uit. Als het materiaal voldoet aan alle eisen voor de EU, dan kan de importeur over het materiaal beschikken. Vanaf dat moment mag een plantenpaspoort gebruikt worden. Het eerste plantenpaspoort wordt door de KCB-inspecteur verstrekt. Deze kunt u vervangen door meerdere plantenpaspoorten wanneer nodig. Om het plantenpaspoort te mogen vervangen, moet u een erkenning aanvragen bij het KCB. Voor meer informatie: zie Erkenning vervangen plantenpaspoorten.

Voor re-export heb ik een kopie conform van het fytosanitaire import certificaat nodig. Kan ik deze na importinspectie ontvangen van de inspecteur?
Ja. Op verzoek van de importeur/aangever geeft de KCB-inspecteur, naast het plantenpaspoort, een kopie conform van het fytosanitaire import certificaat af ten behoeve van re-export.

Export plantenpaspoortplichtige producten

Ik exporteer plantenpaspoortplichtige planten naar derde landen/buiten de EU. Wat is voor mij de werkwijze?
Het plantenpaspoort is alleen van toepassing binnen de EU. Voor export blijft de werkwijze met fytosanitaire exportcertificaten bestaan. Het plantenpaspoort moet tijdens een eventuele exportinspectie nog wel aanwezig zijn. 

Exportzendingen bestemd voor derde landen mogen in de EU worden vervoerd op basis van het afgegeven fytosanitair export certificaat, bijvoorbeeld voor transport van de bedrijfslocatie naar de haven van Rotterdam of voor vervoer per vrachtwagen naar Rusland of Turkije.

U heeft wel een administratieplicht. Van elke geleverde handelseenheid plantmateriaal administreert u de gegevens waaruit blijkt om welke afnemer het gaat. De administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn. De gegevens op een afleveringsnota of factuur zijn voldoende. U dient deze administratie drie jaar te bewaren.

Groothandel en plantenpaspoorten

Ik ben exporteur en krijg een kar plantmateriaal geleverd met één plantenpaspoort. Mag ik de producten van deze kar over meerdere klanten verdelen?
Nee. Wanneer producten van een kar met één plantenpaspoort over meerdere klanten worden verdeeld, moet het bestaande plantenpaspoort door meerdere nieuwe plantenpaspoorten worden vervangen. Om als handelsbedrijf zelf plantenpaspoorten te kunnen vervangen, moet u door het KCB erkend zijn. Zie Erkenning vervangen plantenpaspoorten

Ik koop planten in via de veiling. Mag ik deze planten aan verschillende afnemers verkopen of ook via de veiling weer verkopen?
In deze situatie zijn er twee scenario’s mogelijk, namelijk:

 1. U koopt planten in die ieder afzonderlijk zijn voorzien van een plantenpaspoort (op/aan de pot). Deze planten verkoopt u aan een klant of via de veiling. Hierbij blijft het oorspronkelijke plantenpaspoort op de pot bevestigd en hoeft u geen aanvullende actie te ondernemen. U heeft wel een administratieplicht van in- en verkoop gegevens. De gegevens op een inkoopnota of leverbon en (af-)levernota of factuur zijn voldoende. De administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn en u moet deze administratie 3 jaar bewaren.
 2. U koopt een kar met bijvoorbeeld 24 planten in, waarbij de kar is voorzien van één plantenpaspoort. Van deze kar verkoopt u 12 planten aan een klant, 6 planten aan een andere klant en de overige 6 planten worden via de klok van de veiling verkocht. Hierbij moet het plantenpaspoort van de kar vervangen worden in minimaal drie verschillende plantenpaspoorten (één paspoort bij de 12 planten, één paspoort bij de 6 planten voor de klant en één paspoort bij de 6 planten voor de veiling). Het is ook toegestaan het oorspronkelijke pantenpaspoort te vervangen door 24 plantenpaspoorten, voor iedere individuele plant één. Om dit te kunnen doen, moet u zelf door het KCB erkend zijn om plantenpaspoorten te kunnen vervangen. Zie Erkenning vervangen plantenpaspoorten.

Ik ben een handelsbedrijf en heb kruiden op pot in mijn assortiment. Wat is voor mij de werkwijze?
Kruiden op pot vallen onder de plantenpaspoortplicht. Als verkoper bent u, vanwege de traceerbaarheid, verplicht een administratie bij te houden met gegevens van uw toeleveranciers van plantenpaspoortplichtige materialen én van uw afnemers. De gegevens op een (af-)leveringsnota of factuur zijn voldoende. De administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn en u moet deze administratie 3 jaar bewaren. Wanneer een partij kruiden op pot met één plantenpaspoort over meerdere klanten wordt verdeeld, moet het bestaande plantenpaspoort door meerdere nieuwe plantenpaspoorten worden vervangen. Om als handelsbedrijf zelf plantenpaspoorten te kunnen vervangen, moet u door het KCB erkend zijn. Zie Erkenning vervangen plantenpaspoorten.

Arrangementen

Ik koop plantmateriaal in via de veiling of teler en maak hiervan arrangementen die ik verkoop (via veiling of aan groothandel). Wat is voor mij de werkwijze?
Het plantmateriaal dat u inkoopt, is voorzien van een plantenpaspoort. Met het maken van het arrangement wordt het plantenpaspoort verwijderd. Daarom moet u een vervangend plantenpaspoort afgeven voor het arrangement. Om dit te kunnen doen, moet u een erkenning vervangen plantenpaspoorten aanvragen. Zie Erkenning vervangen plantenpaspoorten.

Welke informatie moet ik op het plantenpaspoort van dit arrangement zetten?
Het plantenpaspoort bevat de onderdelen A t/m D. Onder A vermeldt u de botanische namen van de planten die in het arrangement zitten. U kunt meerdere botanische namen op het plantenpaspoort weergeven. Onder B vermeld u uw fytosanitair registratienummer. Onder C een door u zelf gekozen traceringscode en onder D de landen van oorsprong van de planten die in het arrangement zitten. Houd hierbij de volgorde aan van de onder A weergegeven botanische namen.

Ik maak arrangementen en gebruik daarvoor planten uit verschillende landen van oorsprong. Hoe moet ik dit aangeven op het plantenpaspoort?
Noteer dan bij D alle landen van oorsprong, gescheiden door een komma. Houd hierbij dezelfde volgorde aan als de onder A weergegeven botanische namen, zodat duidelijk is welk product uit welk land afkomstig is.

Welke administratieve verplichtingen heb ik bij het maken van arrangementen?
Eenieder die handelt in plantmateriaal is verplicht een administratie van inkoop en verkoop bij te houden. Bij het maken van arrangementen/vervangen van plantenpaspoorten geldt daarnaast nog een verplichting. U dient de informatie van het plantenpaspoort dat u vervangt te administreren en dit te koppelen aan de informatie van het plantenpaspoort dat u aanbrengt. Op deze manier kan, in geval van calamiteiten, via uw administratie de oorsprong van het product getraceerd worden.

Retail en plantenpaspoorten

Ik ben retailer/tuincentrum/bouwmarkt/bloemenwinkel. Waar moet ik vanwege de plantenpaspoortplicht op letten?
De plantenpaspoortplicht geldt niet bij levering van plantmateriaal aan een particuliere eindgebruiker of klant. Dat betekent dat er bij verkoop van eindproduct door bijvoorbeeld een tuincentrum of winkel aan de particuliere eindgebruiker geen plantenpaspoort meer bij het product hoeft te zitten. Als verkoper van eindproduct bent u wel verplicht een administratie bij te houden met de gegevens van uw toeleveranciers van plantenpaspoortplichtige materialen. Deze administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn en u moet deze administratie 3 jaar bewaren. De gegevens op een leveringsnota of factuur zijn voldoende.

Moet het plantenpaspoort op het product aanwezig zijn op de winkelvloer?
Nee. Een product moet tot het moment van verkoop aan de particuliere eindgebruiker binnen uw bedrijf traceerbaar zijn. De tracering kan met een plantenpaspoort, maar mag ook via uw administratie. Deze administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn.

Ik ben een verkoper van eindproduct en krijg een kar plantmateriaal geleverd met één plantenpaspoort. Mag ik de producten van deze kar over meerdere filialen verdelen?
Nee. Wanneer producten van een kar met één plantenpaspoort over meerdere filialen worden verdeeld, ontstaat een partij zonder plantenpaspoort. Deze mag niet zonder plantenpaspoort naar een ander filiaal vevoerd worden. Het bestaande plantenpaspoort moet daarom eerst door meerdere nieuwe plantenpaspoorten worden vervangen. Dit geldt zowel voor franchisenemers als wanneer u zelf de eigenaar van de filialen bent. Om als handelsbedrijf zelf plantenpaspoorten af te kunnen vervangen, moet u door het KCB erkend zijn. Zie Erkenning vervangen plantenpaspoorten.

Internethandel en plantenpaspoorten

Ik verkoop planten via internet in Nederland en de EU. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
In de wet is een speciale regeling opgenomen voor de verkoop van planten via internet (in de wet omschreven als ‘op afstand gesloten overeenkomsten’). Planten die via internet worden verkocht, moeten tot en met de particuliere eindgebruiker/klant voorzien zijn van een plantenpaspoort. De registratieplicht, administratieplicht en plantenpaspoortplicht zijn daarmee voor u van toepassing.

Ik verkoop planten via internet naar landen buiten de EU. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Het plantenpaspoort is alleen van toepassing in de EU. Voor export van planten naar landen buiten de EU blijft de werkwijze met fytosanitaire exportcertificaten bestaan. Tijdens een eventuele exportinspectie moet het plantenpaspoort wel aanwezig zijn. Zie ook het onderwerp Export plantenpaspoortplichtige producten op deze pagina.

Ik koop planten in die individueel voorzien zijn van een plantenpaspoort en verkoop deze via internet. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Wanneer de planten die u inkoopt individueel zijn voorzien van een plantenpaspoort, en u voert met de planten geen verdere handelingen uit, dan mag hetzelfde plantenpaspoort gebruikt worden als u de planten doorverkoopt. U moet uw bedrijf dan alleen registeren (u vindt hier meer informatie over registreren) en u moet voldoen aan de administratieve verplichtingen. Zie ook het onderwerp administratieve verplichtingen op deze pagina.

Ik koop planten in die per tray, doos of kar voorzien zijn van een plantenpaspoort en verkoop deze via internet in kleinere hoeveelheden per keer. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
U moet het plantenpaspoort dat op de tray, doos of kar zit, vervangen door een plantenpaspoort per plant/pot. Hiervoor moet u een erkenning vervangen plantenpaspoorten hebben. Deze kunt u aanvragen bij het KCB. Zie Erkenning vervangen plantenpaspoorten.

Ik koop planten in, voer daar een handeling mee uit (opplanten, verwerken in arrangement, etc.) en verkoop het product vervolgens via internet. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
U moet het plantenpaspoort dat op het ingekochte product zit, vervangen door uw eigen plantenpaspoort voor het verkochte product. Hiervoor moet u een erkenning vervangen plantenpaspoorten hebben. Deze kunt u aanvragen bij het KCB. Zie Erkenning vervangen plantenpaspoorten.

Ik heb een tuincentrum of kwekerij en biedt planten via internet aan. Ik lever deze planten zelf bij de klant af. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Dit wordt door de wet niet gezien als internethandel, maar valt onder retail. De regels zijn dan dezelfde als de regels voor verkoop aan de eindconsument (in het tuincentrum, de kwekerij). Het plantenpaspoort moet aanwezig zijn bij inkoop, maar hoeft niet aanwezig te zijn bij levering aan de klant. U houdt een administratie bij van de producten die u inkoopt.

Ik heb een tuincentrum of kwekerij en biedt planten via internet aan. De klant komt de planten zelf ophalen. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Dit wordt door de wet niet gezien als internethandel, maar valt onder retail. De regels zijn dan dezelfde als de regels voor verkoop aan de eindconsument (in het tuincentrum, de kwekerij). Het plantenpaspoort moet aanwezig zijn bij inkoop, maar hoeft niet aanwezig te zijn bij levering aan de klant. U houdt een administratie bij van de producten die u inkoopt.

Ik heb een tuincentrum of kwekerij en biedt planten via internet aan. Ik laat deze planten door een koeriersdienst/vervoerder bezorgen. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Deze manier van handelen wordt gezien als een ‘op afstand gesloten overeenkomst’. Er moet daarom voldaan worden aan de plantenpaspoortplicht. Er moet een plantenpaspoort aanwezig zijn op de plant tot en met de klant.

Ik heb een tuincentrum of kwekerij en verkoop de planten via de telefoon. Ik lever deze planten zelf bij de klant af. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Dit wordt door de wet niet gezien als een ‘op afstand gesloten overeenkomst’, maar valt onder retail. De regels zijn dan dezelfde als de regels voor verkoop aan de eindconsument (in het tuincentrum, de kwekerij). Het plantenpaspoort moet aanwezig zijn bij inkoop, maar hoeft niet aanwezig te zijn bij levering aan de klant. U houdt een administratie bij van de producten die u inkoopt.

Ik heb een tuincentrum of kwekerij en verkoop de planten via de telefoon. De klant komt de planten zelf ophalen. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Dit wordt door de wet niet gezien als een ‘op afstand gesloten overeenkomst’, maar valt onder retail. De regels zijn dan dezelfde als de regels voor verkoop aan de eindconsument (in het tuincentrum, de kwekerij). Het plantenpaspoort moet aanwezig zijn bij inkoop, maar hoeft niet aanwezig te zijn bij levering aan de klant. U houdt een administratie bij van de producten die u inkoopt.

Ik heb een tuincentrum of kwekerij en verkoop de planten via de telefoon. Ik laat deze planten door een koeriersdienst/vervoerder bezorgen. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Deze manier van handelen wordt gezien als een ‘op afstand gesloten overeenkomst’. Er moet daarom voldaan worden aan de plantenpaspoortplicht. Er moet een plantenpaspoort aanwezig zijn op de plant tot en met de klant.

Waarom moet ik als internethandelaar aan meer regels voldoen dan een tuincentrum? We verkopen toch allebei aan de eindgebruiker?
De EU wil met de plantenpaspoortplicht de verspreiding van ziekten en plagen binnen de EU voorkomen. Daarnaast biedt het plantenpaspoort de mogelijkheid om handelsstromen te traceren in geval van calamiteiten. Omdat internethandel grotere afstanden aflegt dan handel vanuit een tuincentrum en zelfs over landsgrenzen heen kan plaatsvinden, is er in de wet voor deze vorm van handel aanvullende regelgeving opgenomen.

Controle

Wat is de rol van het KCB?
De NVWA implementeert in opdracht van het ministerie van LNV de Plantgezondheidsverordening. De NVWA stelt de kaders en communiceert hierover. De keuringsdiensten waaronder het KCB zorgen voor de praktische uitvoering van de wet. Dit betekent dat het KCB bij handelsbedrijven toezicht houdt op het juiste gebruik van plantenpaspoorten.

Ik ontvang planten die voor 14 december 2019 al plantenpaspoortplichtig waren, met het oude format plantenpaspoort. Wat moet ik doen?
U mag deze zending accepteren als het plantenpaspoort voor 14 december 2019 is afgegeven. Hiervoor geldt een overgangstermijn tot 14 december 2023. Echter, is het plantenpaspoort na 14 december 2019 afgegeven volgens het oude format, dan moet u de zending weigeren en terugsturen.

Ik ontvang planten die plantenpaspoortplichtig zijn, zonder plantenpaspoort. Wat moet ik doen?
U moet de zending weigeren en terugsturen. En u maakt hier melding van bij het KCB via plantgezondheid@kcb.nl.

Welke informatie moet ik bij een melding doorgeven aan het KCB?
In de melding geeft u de volgende informatie door over de betreffende zending:

 1. Datum ontvangst
 2. Datum handelsdocument
 3. Botanische naam plant(en)
 4. Verzender (NAW-gegevens, lidstaat, Fytosanitair registratienummer indien bekend)
 5. Ontvanger
 6. Reden waarop het plantenpaspoort niet voldoet (ontbreekt/ onjuist, namelijk: …/ onvolledig, namelijk:  ..)

Waarom moet ik dit melden?
NVWA en de keuringsdiensten willen zo snel mogelijk inzicht krijgen in welke handelsstromen niet voldoen aan de Plantengezondheidsverordening, zodat er gericht bijgestuurd kan worden.

Ik ontvang een zending met een plantenpaspoort, maar deze is onjuist bevestigd. Het is onduidelijk wat de handelseenheid is of het plantenpaspoort zit niet aan de handelseenheid vast. Wat moet ik doen?
U moet de zending weigeren en terugsturen. En u maakt hier melding van bij het KCB via plantgezondheid@kcb.nl. Zie het antwoord van de vraag ‘Welke informatie moet ik bij een melding doorgeven aan het KCB?’ voor de aan te leveren informatie.

Ik ontvang een zending met een plantenpaspoort, maar deze is niet leesbaar / het plantenpaspoort zit op een plaats waar deze niet zichtbaar is. Wat moet ik doen?
U moet de zending weigeren en terugsturen. En u maakt hier melding van bij het KCB via plantgezondheid@kcb.nl. Zie het antwoord van de vraag ‘Welke informatie moet ik bij een melding doorgeven aan het KCB?’ voor de aan te leveren informatie.

Ik ontvang een zending met een plantenpaspoort, maar deze is niet correct. Wat moet ik doen?
Het plantenpaspoort kent 6 verplichte onderdelen, namelijk:

 1. De EU-vlag (verplicht linksboven)
 2. De term ‘Plant Passport’(verplicht rechtsboven)
 3. Item A: botanische naam
 4. Item B: fytosanitair registratienummer
 5. Item C: traceringscode
 6. Item D: Land van Origine

Het format is voor alle landen in de EU hetzelfde en moet opgesteld zijn volgens een vast format. Meer informatie over het format van het Plantenpaspoort vindt u hier.

U moet de zending weigeren en terugsturen. En u maakt hier melding van bij het KCB via plantgezondheid@kcb.nl. Zie het antwoord van de vraag ‘Welke informatie moet ik bij een melding doorgeven aan het KCB?’ voor de aan te leveren informatie.

Ik ben een handelsbedrijf en ik krijg bericht van mijn afnemer dat ik planten zonder plantenpaspoort heb geleverd. Wat moet ik doen?
A. Ga na of het product dat u van uw leverancier ontvangt/heeft ontvangen, voorzien is van een plantenpaspoort. Als het product niet voorzien is van een plantenpaspoort, meldt u dit via bovenstaande procedure.

B. Als het product voorzien is van een plantenpaspoort, gaat u na op welke eenheid het plantenpaspoort is aangebracht. Als het plantenpaspoort op een handelseenheid is aangebracht met meerdere planten en u heeft de eenheid gesplitst, dan ontstaat er een zending zonder plantenpaspoort. U moet dan een erkenning aanvragen om ook het plantenpaspoort van deze zendingen te kunnen vervangen. Meer informatie over het vervangen van plantenpaspoorten vindt u hier,

Ik krijg bericht van mijn afnemer dat ik planten met een onjuist/onvolledig plantenpaspoort heb geleverd. Wat moet ik doen?
A. Is dit plantenpaspoort door uw leverancier aan de zending bevestigt? Neem dan contact op met uw leverancier om hem te attenderen op de melding die u heeft ontvangen. U moet de zending ook melden bij het KCB via plantgezondheid@kcb.nl. Zie het antwoord van de vraag ‘Welke informatie moet ik bij een melding doorgeven aan het KCB?’ voor de aan te leveren informatie.

B. Is dit plantenpaspoort door uzelf aan de zending bevestigt? Neem contact op met het KCB via plantgezondheid@kcb.nl om na te gaan welke fouten er in uw plantenpaspoort zijn geconstateerd en hoe dit hersteld kan worden.

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Stuur dan een bericht naar plantgezondheid@kcb.nl.