Kwaliteits-Controle-Bureau

Woo-verzoek indienen bij het KCB

Iedereen kan bij het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) vragen om openbaarmaking van informatie over het beleid van het KCB, over de voorbereiding daarvan en de uitvoering. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo).
 

Welke informatie kunt u middels een Woo-verzoek openbaar laten maken?

Het KCB beslist op een verzoek tot openbaarmaking van informatie met inachtneming van de in de Wet open overheid (Woo) genoemde weigeringsgronden. Niet alle informatie kan zonder meer openbaar gemaakt worden. Dit kan betekenen dat uw verzoek geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen. Dit zal altijd in de beslissing op uw Woo-verzoek worden toegelicht.

Informatie die al openbaar is, hoeft niet nogmaals openbaar gemaakt te worden. Het KCB zal dan volstaan met een verwijzing naar de vindplaats van de al openbare documenten.
 

Zo doet u een Woo-verzoek

 • U kunt een Woo-verzoek het beste schriftelijk indienen. Hieronder staat het adres waar u uw verzoek naartoe kunt sturen.
 • Uw Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt.
 • De informatie die u wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd: op papier of digitaal.
 • Het gaat om informatie waar het KCB over beschikt.
 • Het gaat om informatie over het beleid van het KCB, of over de voorbereiding of de uitvoering ervan.

Als het voor het KCB niet duidelijk is of uw Woo-verzoek aan de criteria voldoet, dan zal het KCB u om een nadere toelichting vragen. De behandeling van het verzoek wordt dan opgeschort tot het moment dat het KCB deze toelichting ontvangt.
 

Hoe behandelt het KCB een Woo-verzoek

Na ontvangst van het Woo-verzoek beoordeelt het KCB aan de hand van het toetsingskader van de Woo of de opgevraagde informatie voor een ieder openbaar kan worden gemaakt.

U krijgt uiterlijk binnen 4 weken een reactie op uw Woo-verzoek. Het KCB kan deze termijn met 2 weken verlengen. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie. Als het langer duurt, krijgt u een bericht voordat de eerste 4 weken voorbij zijn. Hierin staat ook de reden waarom het langer duurt.

Als uw verzoek informatie over derden betreft, dan kan het zijn dat het KCB bij deze personen vraagt om hun zienswijze op het verzoek te geven. De behandeltermijn wordt dan in afwachting van hun reactie tijdelijk opgeschort.

Soms betreft een Woo-verzoek zo veel informatie dat de extra tijd nog steeds onvoldoende is om alle informatie te beoordelen. In dat geval maakt het KCB verdere afspraken met u over de afhandeling.
In beginsel ontvangt u de beslissing op het Woo-verzoek en de daarbij openbaar gemaakte stukken digitaal. Op verzoek kunt u de stukken ook per post ontvangen.
 

Het adres voor uw Woo-verzoek

Per e-mail:
wooverzoek@kcb.nl
Per post: (bij voorkeur aangetekend).
KCB, t.a.v. de directie,
Postbus 420,
2700 AK Zoetermeer
 

Andere (openbare) informatie opvragen bij KCB

Soms is een Woo-verzoek niet nodig. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over documenten die al zijn gepubliceerd. In dat geval kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon van het KCB. Bij deze Woo-contactpersoon kunt u ook terecht als u wilt weten welke informatie bij het KCB aanwezig is over een bepaald onderwerp en met andere vragen over de Woo.
 

Woo-contactpersoon KCB

E-mailadres: contactpersoonwoo@kcb.nl.
 

Woo-besluiten: openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, is toegankelijk voor iedereen.
 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit over uw Woo-verzoek? Dan kunt u daartegen bezwaar maken.
Dien uw bezwaarschrift in binnen zes weken na de datum van besluitname. Indien u deze termijn overschrijdt, kan uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen. Om twijfel hierover te voorkomen adviseren wij u om uw bezwaar aangetekend te versturen. In het bezwaarschrift noemt u de volgende zaken:

 • Naam, adres, woonplaats
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Handtekening
 • Datum
 • Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
 • Motivering van uw bezwaar

U stuurt uw (aangetekend) bezwaarschrift naar:
KCB, t.a.v. de directie,
Postbus 420,
2700 AK Zoetermeer