Kwaliteits-Controle-Bureau

Organisatie

Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en wordt aangestuurd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het KCB verricht uitsluitend publieke taken. De Kaderwet ZBO en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) zijn op het functioneren van het KCB van toepassing.

Het KCB is voor een deel van de werkzaamheden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020 (INSPECTIE RvA I070). In deze norm zijn eisen opgenomen die aan een inspectie-instelling worden gesteld. De accreditatie toont aan dat het KCB de controles uitvoert op een onpartijdige en onafhankelijke wijze en dat het KCB beschikt over de vereiste deskundigheid om de inspecties uit te voeren.

Op het hoofdkantoor werken circa 50 personen in directie en stafafdelingen. In de buitendienst zijn zo’n 210 medewerkers werkzaam. De controle- en inspectiewerkzaamheden gebeuren vanuit de kantoren in de verschillende rayons.

Het KCB is een stichting waarvan het bestuur bestaat uit leden die worden voorgedragen door de brancheorganisaties in de groenten- en fruitsector en de sierteeltsector. De benoeming van de voorzitter van het bestuur is goedgekeurd door de minister van LNV.

Taken

De belangrijkste taak van het KCB is het inspecteren van verse groenten en fruit, snijbloemen en potplanten.

Het KCB verricht:

  • de import- en exportinspectie (kwaliteit) van verse groenten en fruit;
  • de kwaliteitscontrole van verse groenten en fruit die binnen Nederland worden verhandeld, met uitzondering van het detailhandelsstadium;
  • de importinspectie (fytosanitair) van verse groenten en fruit, snijbloemen en potplanten en van plantaardige producten die niet onder een specifieke sector vallen, ook wel ‘diverse producten’ genaamd;
  • de bemonstering- en monitoring activiteiten ten behoeve van de export naar specifieke bestemmingen, onder andere de ‘Monitoring vruchtgroenten’ bestemd voor Japan, USA en Canada.

Daarnaast voert het KCB voor de overheid een aantal projecten uit, zoals Survey Tuta Absoluta in de eindteelt van tomaat en Survey Afrikaanse fruitmot in de eindteelt van paprika. De fytosanitaire exportinspectie van de plantaardige producten en de afgifte van fytosanitaire exportcertificaten gebeuren door NVWA-ambtenaren.

Het waarmerken van fytosanitaire certificaten met een CITES-bijschrijving vindt eveneens plaats door NVWA-ambtenaren. De aanvraag van de fytosanitaire exportinspecties en verzoeken tot afgifte van fytosanitaire exportcertifcaten worden door het KCB in ontvangst genomen.

Onafhankelijkheid

Het KCB heeft maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de controles op onafhankelijke wijze worden uitgevoerd. Het KCB bewaakt continu of de onafhankelijkheid niet in het geding komt.

Het bestuur is bij de uitvoering van zijn taak onafhankelijk. De benoeming van de voorzitter is goedgekeurd door het ministerie van LNV. De voorzitter en de leden van het bestuur zijn niet verbonden aan een bedrijf waar het KCB een controletaak heeft. Bovendien wordt nagegaan of zij een nevenactiviteit hebben die de onafhankelijkheid in het geding brengt. De statuten van het KCB voorzien er verder in, dat de bestuursleden, leden van de directie en andere leidinggevenden binnen het KCB geen invloed uitoefenen op de uitvoering en de resultaten van de controles door het KCB. De statuten van het KCB zijn gepubliceerd op de website van het KCB.

Om een mogelijke verstrengeling van belangen te voorkomen, wordt als eis gesteld dat personen, die op tijdelijke basis of in vast dienstverband, werkzaamheden voor het KCB uitvoeren, geen nevenactiviteiten verrichten die in conflict zijn met het werk bij het KCB. Dit wordt vastgelegd in een verklaring.

Geheimhouding

Het KCB houdt alle, door de marktdeelnemer aan het KCB ter beschikking gestelde, informatie geheim.

In de statuten van het KCB is bepaald, dat de bestuursleden verplicht zijn tot geheimhouding van alles wat zij in verband met de uitoefening van hun functie omtrent persoonlijke of zakelijke omstandigheden van bedrijven ervaren. Een gelijkluidende bepaling geldt voor de directie en het personeel. Tevens is de plicht tot geheimhouding in alle arbeidsovereenkomsten opgenomen en deze geldt ook voor het ingehuurde personeel. De plicht tot geheimhouding geldt ook na de beëindiging van het dienstverband.

Een uitzondering op de geheimhoudingsplicht wordt gevormd door de audits die door de RvA en de NVWA bij het KCB worden gehouden. In voorkomende gevallen kan tijdens deze audits om specifieke informatie worden gevraagd. De betreffende RvA- en NVWA-auditoren hebben echter vanuit hun functie ook een geheimhoudingsplicht.

Een tweede uitzondering betreft de situatie waarin, voor het KCB, een wettelijke plicht tot het verstrekken van specifieke informatie bestaat.

Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO is niet meer weg te denken anno nu en sluit naadloos aan bij de kernwaarden van het KCB. In het meerjarenbeleidplan van het KCB is opgenomen om MVO te verankeren binnen de bedrijfsvoering. Om dit te realiseren is de basis voor een MVO-beleid gelegd in 2022. Bij iedere bedrijfsbeslissing proberen we de juiste afweging te maken tussen mens, milieu en bedrijfsbelangen. Ons MVO-beleid is opgesteld volgens de internationale richtlijn ISO 26000.