Kwaliteits-Controle-Bureau

Voorraadregister e-CertNL

Vanaf 1 januari 2021 hebben exporteurs van potplanten naar het Verenigd Koninkrijk (VK) de mogelijkheid zich aan te melden voor de pilot ‘NVWA-erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL’ en de bijbehorende applicatie voorraadregister sierteelt in e-CertNL. Bij export naar het VK heeft u vanaf 1 januari 2021 te maken met het aanvragen van fytosanitaire certificaten en exportinspecties. Zie verdere informatie hierover via deze link naar de NVWA-website.

Vanaf 1 juli 2022 wordt ook bij export naar het VK voor vrijwel alle groenten en fruit een fytosanitair certificaat vereist en gaat 100% inspectieplicht gelden. Voor bepaalde producten, o.a. peren en appelen, geldt dat deze in het najaar, voorafgaand aan de export naar VK in ULO-bewaring worden opgeslagen.  Wij verwachten voor deze productstromen het voorraadregister in e-CertNL in te kunnen zetten.

Op dit moment zijn voorraadinspecties alleen mogelijk binnen de pilot voor potplanten naar het VK. Op korte termijn verwachten wij deze pilot voor het VK uit te kunnen breiden naar groenten en fruit die in ULO-bewaring gaan. Momenteel worden in samenwerking met de NVWA voorbereidingen getroffen, waaronder het doorvoeren van aanpassingen in e-CertNL. Met gebruik van het voorraadregister e-CertNL kunnen producten eerder in het proces fytosanitair worden geïnspecteerd. De fytosanitaire inspectie gebeurt dan in de periode dat het product in de ULO-cel staat, en deze cel nog toegankelijk is voor de KCB-inspecteur. Dus voor de feitelijke ULO-bewaring begint.

Dit heeft als groot voordeel dat deze producten fytosanitair al zijn goedgekeurd voor export naar VK. Op het moment van export, na 1 juli 2022, volgt steekproefsgewijs nog een kwaliteitsinspectie, nadat het product verpakt en aangeduid klaarstaat voor verlading naar VK.

Voordelen voorraadregister
De certificaat- en inspectieplicht hebben gevolgen voor de logistieke processen binnen uw bedrijf. Het voordeel van het voorraadregister is dat de fytosanitaire exportinspectie VK op de gereedstaande voorraad of producten die in ULO-bewaring worden opgeslagen kan plaatsvinden. De goedgekeurde voorraad kan dan later (afhankelijk van de geldigheidsduur) gebruikt en verdeeld worden over meerdere fytosanitaire certificaten/zendingen met bestemming VK. Dit geeft de mogelijkheid om de fytosanitaire inspecties voor het VK beter af te stemmen op uw interne logistieke processen. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kan dit helpen bij een efficiëntere afhandeling en een betere doorstroming van exportzendingen naar het VK.

Pilot
De voorwaarden aan de NVWA-erkenning gebruik voorraadregister en de applicatie voorraadregister in e-CertNL zijn nieuw. Daarom wordt gestart met een pilot, waarbij door bedrijven en keuringsdiensten ervaring kan worden opgedaan met de nieuwe systematiek. De aanvraag tot deelname aan de NVWA-erkenning en de erkenning zullen in eerste instantie onder voorbehoud zijn, en de erkenning beperkt zich in de pilot tot de export naar het VK van potplanten en van groenten en fruit die in ULO-bewaring worden opgeslagen.

Voorwaarden deelname pilot
Wanneer voorraadinspecties goed in uw logistiek (zouden) passen, adviseren wij u om kennis te nemen van de erkenningsregeling gebruik voorraadregister van de NVWA en desgewenst uw bedrijfsvoering aan de gestelde voorwaarden aan te passen. Met name de unieke identificeerbaarheid van partijen is hierbij van belang. De voorwaarden voor de NVWA-erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL vindt u hier.

De aanvragen voor voorraadinspecties worden gedaan in een nieuwe e-CertNL applicatie. Dit kan handmatig of via het uploaden van een eigen CSV-bestand. Werken met een CSV-bestand zal met name wenselijk zijn bij complexere zendingen met veel verschillende producten. U vindt hier een korte handleiding om, indien gewenst, een start te maken met het bouwen van uw eigen CSV-bestand. Onder Formulieren & Documenten vindt u ook een voorbeeld van een CSV-bestand. Wanneer u werkt met een berichtenboekkoppeling naar e-CertNL, dan is het voor uw bedrijfssituatie mogelijk wenselijk om software-aanpassingen door te voeren voor koppeling met de applicatie voorraadregister. Hiervoor kunt u contact opnemen met Floricode.

Aanmelden
Voor de pilot kunt u zich aanmelden door het registratieformulier volledig in te vullen. De aanmelding voor locaties van handelsbedrijven/ exporteur en logistieke dienstverleners vindt plaats via het KCB. Voor teeltlocaties/ kwekerijen sierteelt moet aanmelding via Naktuinbouw plaatsvinden. Nadat uw aanmelding is verwerkt, wordt u verder geïnformeerd over de erkenning onder voorbehoud. U kunt daarna gebruik maken van het voorraadregister in e-CertNL. Pas wanneer de systeemcontrole door het KCB heeft plaatsgevonden (zie voorwaarden in NVWA-erkenning) en het traceringssysteem van uw bedrijf voldoet aan de gestelde eisen, wordt uw bedrijf definitief erkend.

Kosten
Aan deelname aan de NVWA-erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL zijn kosten verbonden (zie NVWA-erkenning hoofdstuk 6). De kosten voor de aanmelding en de uitvoering van de (jaarlijkse) systeemcontrole worden achteraf door het KCB bij u in rekening gebracht. Vergelijkbaar met de reguliere exportinspecties worden de kosten voor de inspectie-aanvragen in het voorraadregister e-CertNL direct in rekening gebracht bij de aanvrager van de betreffende voorraadinspectie. Per inspectiebezoek gelden een startarief, een minutentarief en aanvullend de verplichte toeslag voor gebruik e-CertNL. U vindt hier de tarieven van het KCB.

Vragen
Vragen over de pilot of over de erkenningsvoorwaarden kunt u stellen via brexit@kcb.nl. Heeft u vragen over e-CertNL kijk dan hier.