Kwaliteits-Controle-Bureau

Bezwaarschrift indienen

U kunt een bezwaarschrift indienen bij het KCB wanneer u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van het KCB. U dient uw bezwaarschrift binnen zes weken in te dienen. Indien u deze termijn overschrijdt, kan uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet meer in behandeling wordt genomen en het genomen besluit in stand blijft.

Wie kan een bezwaarschrift indienen?

Alleen belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen. Als u direct bent betrokken bij een besluit van het KCB, bent u belanghebbende. Het gaat hier bijvoorbeeld om een besluit tot indeling in het structureel toezicht.

Wat staat er in een bezwaarschrift?

In een bezwaarschrift dient het volgende te zijn opgenomen:

  • Naam, adres en woonplaats.
  • (Mobiele) telefoonnummer.
  • Handtekening.
  • Dagtekening.
  • Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
  • Motivering van uw bezwaar.

Tevens wordt u geadviseerd een kopie van het besluit mee te sturen.

Waar stuurt u uw bezwaarschrift naar toe?

U richt uw bezwaarschrift aan het KCB, t.a.v. de directie, Postbus 420, 2700 AK te Zoetermeer. Om te voorkomen, dat uw bezwaarschrift het KCB niet bereikt, adviseren wij u uw bezwaar aangetekend te verzenden.

Hoorzitting

Onderdeel van de bezwaarschriftprocedure is het ‘horen’ van de belanghebbende. Indien het KCB uw bezwaar in behandeling heeft genomen, wordt u uitgenodigd uw bezwaar mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. U mag ten behoeve van de hoorzitting een advocaat of een andere vertegenwoordiger meenemen maar dat hoeft niet. U kunt (voor eigen rekening) ook getuigen of deskundigen meebrengen.

Uitspraak

Indien uw bezwaarschrift ontvankelijk is, kunnen er drie mogelijke uitspraken volgen:

  • Gegrond (u krijgt gelijk).
  • Gedeeltelijk gegrond (u krijgt deels gelijk).
  • Ongegrond (u krijgt geen gelijk).

Beroep

Indien u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. In de beslissing op bezwaar wordt u erop gewezen waar en bij welke rechter u in beroep kunt gaan. U wordt er ook op gewezen dat u binnen zes weken uw beroep dient in te stellen. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden.