Kwaliteits-Controle-Bureau

Aanpassing Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK)

dinsdag 11 mei 2021

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft recent goedkeuring gegeven aan aanpassingen in het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK). Het RIK is een certificering voor marktdeelnemers van verse groenten en fruit die een eigen kwaliteitscontrolesysteem hebben. De aanpassingen, die mede op basis van signalen van RIK-deelnemers zijn doorgevoerd, hebben betrekking op: het RIK-reglement, de Kwaliteitscode en het handhavingsdocument. De onderstaande aanpassingen treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

Het RIK-reglement
De aanpassing in het RIK-reglement betreft:

  • Een verduidelijking van de werkingssfeer van het reglement in het geval een telersvereniging met leden (telers) lid wil worden. De RIK-regeling is dan in beginsel van toepassing op de gehele telersvereniging (dus inclusief de leden).

De Kwaliteitscode
De aanpassing in de Kwaliteitscode betreft:

  • Een verduidelijking, dat de RIK-deelnemer punten ontvangt wanneer wordt vastgesteld, dat het geleverde product niet aan de kwaliteitsvoorschriften voldeed op het moment van levering door de RIK-deelnemer. Op basis van een leverbon wordt nagegaan of het product is geleverd door een RIK-deelnemer.
  • De mogelijkheid voor telersverenigingen om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitscontrole bij bepaalde telers niet over te nemen.
    Toelichting: De betreffende telers krijgen dan een eigen indeling in het Structureel Toezicht. Wanneer product van deze telers door de telersvereniging is verhandeld en later in de keten wordt afgekeurd, wordt de telersvereniging wel verantwoordelijk gehouden. De telersvereniging, die RIK-deelnemer is, moet immers borgen dat het door haar verhandeld product voldoet aan de kwaliteitsvoorschriften.

Het Handhavingsdocument
De aanpassing in het Handhavingsdocument betreft:

  • Een verlaging van het puntenaantal dat een RIK-deelnemer krijgt als een partij vanwege inwendige gebreken wordt afgekeurd door het KCB.
    Toelichting: In de praktijk blijkt het voor bedrijven lastig om partijen, waarin inwendige gebreken (b.v. binnenrot bij paprika’s) voorkomen, bij de eigen keuringen te onderscheiden. Het wordt daarom als disproportioneel gezien als een dergelijke afkeuring door het KCB even zwaar meetelt als een van buitenaf zichtbaar gebrek.

Meer informatie
Heeft u vragen over het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK) of de aanpassingen? Neem dan contact met de Afdeling Product- en Controlezaken van het KCB, P&C@kcb.nl
De drie genoemde documenten vindt u hier onder Formulieren & Documenten.

Meer nieuws