Kwaliteits-Controle-Bureau

15 jaar RIK: minder controles voor ‘RIK-bedrijven’

Door , woensdag 8 juli 2020

Het is deze maand vijftien jaar geleden dat het KCB het eerste bedrijf een RIK-certificaat heeft overhandigd. Sinds 2005 kent het KCB een certificering voor marktdeelnemers die een eigen kwaliteitscontrolesysteem hebben: het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK). Marktdeelnemers met goede controleresultaten over de voorgaande 6 maanden en een zorgsysteem voor de kwaliteit van groenten en fruit dat voldoet aan de KCB-kwaliteitscode, komen in aanmerking voor deelname aan het RIK. Met de invoering van het RIK in 2005 werd uitvoering gegeven aan de Europese regelgeving voor de kwaliteit van groenten en fruit. Deelname aan het RIK maakt mogelijk dat bedrijven met een goed kwaliteitszorgsysteem minder controles krijgen voor kwaliteit van groenten en fruit bij import, export en Structureel Toezicht.

Minder controles
Centraal staat de borging van de productkwaliteit. Daar waar bedrijven dit zelf doen, door een kwaliteitszorgsysteem, controleert het KCB minder product. Het KCB toetst het kwaliteitszorgsysteem door middel van een jaarlijkse audit, controleert 5% van de import- en exportzendingen op kwaliteit en brengt per jaar twee onaangekondigde bezoeken in het kader van het Structureel Toezicht.
Voordelen deelname RIK
Vooral voor bedrijven die veel producten verhandelen met hoge inspectiepercentages of waarvoor als gevolg van de risicocategorie voor structureel toezicht een hoge bezoekfrequentie geldt, is deelname aan RIK interessant gebleken. Naast minder controlekosten leidt een vermindering van controles ook tot minder oponthoud in het logistieke proces en minder administratieve werkzaamheden. Stuk voor stuk voordelen die bijdragen aan een concurrerende positie op de markt.

Aantal deelnemers stapsgewijs gegroeid
Het aantal deelnemers aan het RIK is in de loop der jaren gestegen tot rond de 120. Deelnemers zijn o.a. importeurs, exporteurs, pakstations en telersverenigingen. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 75 % van het handelsvolume. Als gevolg van beleidswijzigingen is het aantal deelnemers stapsgewijs gestegen. Zo werden tot 2009 de kosten voor de controles van het structureel toezicht door het KCB gedekt door de heffing van het Productschap Tuinbouw. Vanaf 2009 worden alle controlekosten rechtstreeks door het KCB in rekening gebracht bij de bedrijven. Hierdoor werd beter inzichtelijk welk financieel voordeel er te behalen was door deelname aan het RIK. Ook de invoering van het structureel toezicht bij telers, en de mogelijkheid tot vrijstelling hiervan voor teeltbedrijven die aan een RIK-deelnemer zijn verbonden, heeft gezorgd voor een toename.

RIK-Certificaat
Met een RIK-certificaat toont een bedrijf aan dat zij op professionele wijze verantwoordelijkheid neemt voor de beheersing en borging van de kwaliteit van haar producten. Na de toelatingsaudit van het interne kwaliteitszorgsysteem wordt deze audit elke 1 of 2 jaar herhaald. Hiernaast wordt een puntensysteem voor handhaving gehanteerd. Een half jaar zonder overtreding wordt beloond met een bonuspunt. Wordt bij een productcontrole een overtreding geconstateerd dan geldt een puntenaftrek en dit kan leiden tot maatregelen. In het geval van klachten en bezwaren laat het KCB zich adviseren door een onafhankelijke commissie: de Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften groenten en fruit.

Kijk hier voor meer informatie over deelname op: www.kcb.n/rik of neem contact op met de afdeling Product- & Controlezaken, P&C@kcb.nl

Ron Soeterbroek
Beleidsmedewerker Product- & Controlezaken KCB

Meer columns

Door:
E-mail: