Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Plantgezondheidsverordening Import

Deze vragen zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 oktober 2019.

Uitbreiding fytosanitaire certificaatplicht

Welke producten worden per 14 december 2019 fytosanitair certificaatplichtig bij import?
Alle sierteeltproducten en groenten en fruit worden per 14 december 2019 fytosanitair certificaatplichtig.

Zijn er uitzonderingen op de fytosanitaire certificaatplicht bij import?
Ja. Er zijn 5 producten uitgezonderd en deze kunnen zonder fytosanitair certificaat geïmporteerd blijven worden. Deze 5 producten zijn:

Product Omschrijving GN-code
Ananas Ananas comosus (L.) Merril Ex 0804 30 00
Kokosnoot Cocos nucifera L. Ex 0801 12 00, ex 0801 19 00
Doerian Durio zibethinus Murray Ex 0810 60 00
Banaan Musa L. Ex 0803 10 10, ex 0803 90 10
Dadel Phoenix dactylifera L. Ex 0804 10 00

Ik ben importeur. Wat betekent de uitbreiding van de fytosanitaire certificaatplicht per 14 december 2019 voor mij?
Alle sierteeltproducten en groenten en fruit worden per 14 december 2019 fytosanitair certificaatplichtig. Dit betekent dat importzendingen die deze producten bevatten, voorzien moeten zijn van een correct en geldig fytosanitair certificaat.

Moeten alle fytosanitaire certificaatplichtige producten per 14 december 2019 ook worden aangegeven in CLIENT Import?
Het is op dit moment nog niet duidelijk of alle certificaatplichtige producten ook moeten worden aangegeven in CLIENT Import. Wel is duidelijk dat 1% geïnspecteerd moet gaan worden. Maar hoe dit nationaal gerealiseerd zal worden, is nog onderwerp van gesprek.

Bijschrijvingen op fytosanitair certificaat bij import

Met welke wijzigingen voor de bijschrijvingen op fytosanitaire certificaten krijg ik te maken?
Een bijschrijving (Engels: Additional Declaration) is een verklaring op het fytosanitair certificaat die wordt vereist door de wetgeving van het bestemmingsland (in dit geval de EU). Een bijschrijving geeft specifieke, aanvullende informatie over de fytosanitaire conditie van de zending. Bijvoorbeeld dat het product is geteeld in een land of gebied of op een perceel dat vrij is bevonden van een bepaald quarantaine organisme.
Vanaf 14 december 2019 wordt het verplicht om de verplichte bijschrijvingen volledig uit te schrijven op het fytosanitair certificaat. Een verwijzing naar een positie in de wetgeving, zoals nu gangbaar is, volstaat dan niet meer.

Registratie importbedrijven in nationaal bedrijvenregister

Wie moet geregistreerd worden in het nationaal bedrijvenregister?
Alle bedrijven die plantaardig materiaal importeren in de EU moeten geregistreerd zijn in het nationaal bedrijvenregister. Hieronder vallen onder andere importeurs van snijbloemen, potplanten, hout, teeltmateriaal, groenten en fruit.

Per KvK- en vestigingsnummercombinatie wordt een fytosanitair registratienummer toegekend door de NVWA. Bedrijven die meerdere vestigingen hebben, ontvangen dus meerdere fytosanitaire registratienummers.

U vindt hier meer informatie over registreren.

Moet mijn fytosanitair registratienummer op fytosanitaire certificaten vermeld worden?
Nee.

Vastlegging van gegevens van importzendingen

Waarom moet ik gegevens over importzendingen bijhouden?
Bedrijven die handelen in producten waarvoor een fytosanitair certificaatplicht geldt bij import, zijn wettelijk verplicht om de ingaande en uitgaande stromen van deze producten te registreren in hun administratie, om bij een uitbraak of besmetting tracering naar de bron mogelijk te maken.

Wie moet aan de administratieve verplichtingen voldoen?
Iedereen die handelt in producten waarvoor fytosanitaire eisen gelden. Hieronder valt ook de import van eindproducten, zoals groenten, fruit en sierteeltproducten waarvoor een fytosanitair certificaatplicht geldt bij import.

Welke gegevens moet ik als importeur van plantaardig materiaal in mijn administratie vastleggen?
U administreert voor elke geïmporteerde handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen de gegevens waaruit blijkt om welke toeleverancier het gaat en ook naar welke klant u het vervolgens stuurt. De administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn. De gegevens op een leveringsnota/afleverbon of factuur zijn voldoende.

Hoe lang moet ik deze administratie bewaren?
U moet deze administratie drie jaar bewaren.

Import plantenpaspoortplichtige producten

Ik importeer planten/plantmateriaal die bij importkeuring worden voorzien van een plantenpaspoort. Wat verandert er voor mij?
Planten/plantmateriaal die plantenpaspoortplichtig zijn, worden bij import door de KCB-inspecteur voorzien van één plantenpaspoort. Dit is conform de huidige werkwijze. Per 14/12/2019 geeft de KCB-inspecteur het plantenpaspoort af in het nieuwe format.

Mag ik bij importproduct al in het land van herkomst een plantenpaspoort (laten) bevestigen?
Nee. Bij import van plantenpaspoortplichtige producten zal het land buiten de EU een fytosanitair certificaat (FC) opstellen en meesturen. Bij import in de EU voert de keuringsdienst een controle op het FC en een importinspectie uit. Als het materiaal voldoet aan alle eisen voor de EU, dan kan de importeur over het materiaal beschikken. Vanaf dat moment mag een plantenpaspoort gebruikt worden.

Eisen voor transshipment en transit zendingen

Wat is transshipment?
Onder transshipment vallen de zendingen die vanuit een derde land aankomen in de EU en daar overgeladen worden op eenzelfde vervoermiddel. De zendingen gaan daarna door naar een punt van binnenkomst in de EU of een derde land. Bijvoorbeeld een container uit China die in Felixstowe aankomt met een containerschip en daar op een coaster wordt gezet die hem naar Rotterdam brengt. Of een zending bloemen uit Ecuador die op Schiphol landt en van daar weer verder vliegt naar Moskou.

Ik heb als importeur of logistieke dienstverlener te maken met transshipment zendingen. Wat verandert er voor mij?
Dit is nog niet bekend. De wetgeving op dit punt wordt nog uitgewerkt. De implementatie en communicatie hierover is in handen van de NVWA.

Wat is transit?
Transit is doorvoer door de EU van buitengrens naar buitengrens over het grondgebied van de Europese Unie. Bijvoorbeeld een zending die per boot aankomt in Rotterdam en die per vrachtwagen naar Wit-Rusland gaat.

Ik heb als importeur of logistieke dienstverlener te maken met transit zendingen. Wat verandert er voor mij?
Transit zendingen zullen als gevolg van de nieuwe Controleverordening gemeld moeten gaan worden in CLIENT Import. De Controleverordening bepaalt in welke gevallen en met welke frequentie welke controles nodig zijn. En in de Plantgezondheidsverordening is bepaald dat alle transitzendingen moeten worden voorzien van een verklaring door de marktdeelnemer. Ook moeten deze zendingen veilig worden verpakt en vervoerd. Wat dit in de praktijk gaat betekenen, moet nog uitgewerkt worden. De implementatie en verdere communicatie hierover is in handen van de NVWA.

Nieuwe indeling schadelijke organismen

Wat zijn q-organismen? Verandert er iets per 14 december 2019?
Quarantaine-organismen (afgekort: q-organismen) zijn organismen met een beperkte verspreiding binnen de EU en waarvan men introductie, vestiging en verdere verspreiding wil voorkomen. Dit verandert niet. Ook de nieuwe Plantgezondheidsverordening reguleert diverse schadelijke organismen als EU quarantaine-organisme. De lijst met de huidige quarantaine-organismen vormt hiervoor de basis. Daarnaast blijven er quarantaine-organismen voor de zogeheten Beschermde Gebieden bestaan.

De Q-organismen blijven, en daarop zal dus ook gecontroleerd blijven worden tijdens importinspecties.

De EU wijst prioriteitsorganismen aan. Wat zijn dit?
Een nieuw element in de wetgeving is dat de Europese Commissie zogeheten prioriteitsorganismen aanwijst. Dat zijn quarantaine-organismen waarvoor aanvullende eisen gaan gelden. Deze organismen krijgen prioriteit, vanwege:

  • grote economische schade
  • grote sociale impact (werkgelegenheid, voedselzekerheid)
  • grote impact op het milieu (biodiversiteit, toename in gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, verdwijnen van belangrijke boomsoorten)

De EU werkt aan een methode die de potentiële schade van organismen gestructureerd in kaart brengt. De definitieve lijst van prioriteitsorganismen moet nog worden vastgesteld.

De EU benoemt RNQP’s. Wat wordt hiermee bedoeld?
Er komt een nieuwe categorie van schadelijke organismen bij, de zogeheten Regulated Non-Quarantaine Pests (RNQP’s). Deze organismen komen in de EU voor, maar het is nodig om wettelijke eisen op te stellen om de teelt vanuit dit plantmateriaal te beschermen tegen de RNQP's. Toezichthouders hoeven geen uitroeiingsmaatregelen te nemen voor deze organismen. Ook komen er geen maatregelen op een bedrijf na een vondst.

Wel geldt dat plantmateriaal moet voldoen aan specifieke eisen die waarborgen dat de RNQP's niet op de planten aanwezig zijn. Of dat - als de wettelijke eisen dit toelaten - de besmettingsgraad onder een vastgesteld niveau ligt. Bijvoorbeeld dat maar maximaal 1 procent aangetast mag zijn bij een controle. Deze eisen voorkomen dat schadelijke bacteriën en insecten meeliften met pootaardappels, stekken of zaaizaden. Hierdoor ontstaat er geen economische schade in de vervolgteelt.

Welke organismen komen op de lijst met RNQP's?
De RNQP's komen voor een deel van de bestaande lijst met quarantaine-organismen. Het andere deel komt van de lijst met organismen die gereguleerd zijn in de huidige EU-verkeersrichtlijnen. De Europese Commissie moet nog over de definitieve lijst besluiten.

Ik importeer stekken. Wat betekent het instellen van RNQP’s  voor de importinspectie?
Bij de importinspectie zal gelet worden op de aanwezigheid van organismen die op de RNQP-lijst staan. Wat de vervolgstappen zullen zijn bij het aantreffen van een RNQP in de zending, is op dit moment nog niet bekend.

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over de veranderingen voor import als gevolg van de nieuwe plantgezondheidsverordening en controleverordening? Stuur dan een bericht naar plantgezondheid@kcb.nl.