Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Plantgezondheidsverordening Import

Deze vragen zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2020.

Bijschrijvingen op fytosanitair certificaat bij import

Wat is er per 14 december veranderd in de bijschrijvingen op fytosanitaire certificaten?
Een bijschrijving (Engels: Additional Declaration) is een verklaring op het fytosanitaire certificaat die wordt vereist door de wetgeving van het bestemmingsland (in dit geval de EU). Een bijschrijving geeft specifieke, aanvullende informatie over de fytosanitaire conditie van de zending. Bijvoorbeeld dat het product is geteeld in een land of gebied of op een perceel dat vrij is bevonden van een bepaald quarantaine organisme.

Met ingang van 14 december is het nummer van de wetgeving waarnaar verwezen moet worden en ook de artikelnummering van de bijschrijvingen gewijzigd. Nieuw is ook dat voor bijschrijvingen waarbij verschillende opties gekozen kunnen worden, naast het nummer van de bijschrijving, ook de volledige tekst van de bijschrijving moet worden vermeld op het fytosanitair certificaat. Een verwijzing naar alleen een positie in de wetgeving volstaat niet meer.

Naar welke wetgeving moet per 14 december verwezen worden?
De wetgeving waarnaar verwezen moet worden is “Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2072”. Dit nummer vervangt de oude vermelding “EC Plant Health Directive 2000/29/EC”.

Deze wijziging is door de NVWA verwerkt in de registers met bijschrijvingen per sector.

Welke artikelnummers voor bijschrijvingen moet ik per 14 december gebruiken?
De artikelnummers van de bijschrijvingen zijn aangepast. In onderstaande tabel ziet u wat dit bijvoorbeeld betekent voor de vereiste bijschrijvingen bij de import van Citrusvruchten. De nieuwe artikelnummers zijn verwerkt in de registers met bijschrijvingen per sector op de website van de NVWA.
 

Ik importeer producten waarvoor per 14 december de nieuwe bijschrijvingen gelden. Welke datum is leidend voor de nieuwe bijschrijvingen?
De datum van afgifte van het fytosanitair certificaat is leidend. Certificaten die zijn afgegeven op 14 december en later, moeten aan de nieuwe regels voldoen. Zendingen die na 14 december binnenkomen met een fytosanitair certificaat gedateerd vóór 14 december 2019, hoeven nog niet aan de nieuwe bijschrijvingseisen te voldoen.

Uitbreiding importverboden

Voor welke plantengenera en plantsoorten geldt vanaf 14 december 2019 een geheel of gedeeltelijk importverbod?
Voor meer dan 35 nieuwe plantgenera en –soorten waaronder de Albizia, Ficus carica, Malus en Prunus. De import van deze planten wordt gezien als een groot risico voor de teelt in Europa. Sommige planten vormen – vaak als mogelijk drager van een ziekte of plaag - een risico voor de teelt of het openbaar groen in Nederland, of andere delen van Europa.

Op de website van de NVWA vindt u de definitieve lijst en meer achtergrondinformatie over deze wijziging importverboden. Naast de nieuwe importverboden blijven de reeds bestaande importverboden ook van kracht; deze zijn niet gewijzigd. U vindt hier de volledige lijst met plantaardige producten, waarvan de import uit een of meerdere landen per 14 december 2019 verboden is.

Ik voer producten in waarvoor een importverbod gaat gelden. Wanneer gaat het verbod exact in?
Het importverbod gaat in op 14 december. Vanaf deze datum mogen deze producten niet meer ingevoerd worden in de EU. Als u ze toch aanbiedt voor invoer, zal de partij moeten worden vernietigd, buiten de EU afgezet of teruggestuurd naar het land van herkomst. Hierbij is de datum van binnenbrengen bepalend, niet de certificaatdatum.

Uitbreiding fytosanitaire certificaatplicht

Welke producten zijn per 14 december 2019 fytosanitair certificaatplichtig bij import?
Alle sierteeltproducten en groenten en fruit en enkele noten (zie onderstaande tabel) zijn per 14 december 2019 fytosanitair certificaatplichtig. Bij groenten en fruit geldt de fytosanitaire certificaatplicht alleen voor onbewerkt product; er geldt geen fytosanitaire certificaatplicht voor bewerkt product als de bewerking zodanig is dat fytosanitair risico uitgesloten is.

Zijn er uitzonderingen op de fytosanitaire certificaatplicht bij import?
Ja. Er zijn 5 producten uitgezonderd en deze kunnen zonder fytosanitair certificaat geïmporteerd blijven worden. Deze 5 producten zijn:

Product Omschrijving GN-code
Ananas Ananas comosus (L.) Merril Ex 0804 30 00
Kokosnoot Cocos nucifera L. Ex 0801 12 00, ex 0801 19 00
Doerian Durio zibethinus Murray Ex 0810 60 00
Banaan Musa L. Ex 0803 10 10, ex 0803 90 10
Dadel Phoenix dactylifera L. Ex 0804 10 00

Ik ben importeur. Wat betekent de uitbreiding van de fytosanitaire certificaatplicht per 14 december 2019 voor mij?
Alle sierteeltproducten en groenten en fruit en enkele noten zijn per 14 december 2019 fytosanitair certificaatplichtig. Dit betekent dat importzendingen die deze producten bevatten, voorzien moeten zijn van een correct en geldig fytosanitair certificaat. Bij groenten en fruit geldt de fytosanitaire certificaatplicht alleen voor onbewerkt product; er geldt geen fytosanitaire certificaatplicht voor bewerkt product als de bewerking zodanig is dat fytosanitair risico uitgesloten is.

Ik importeer producten die per 14 december fytosanitair certificaatplichtig worden. Wat betekent deze certificaatplicht voor zendingen die voor 14 december al onderweg waren?
Zendingen met producten die per 14 december certificaatplichtig zijn, moeten vanaf die datum voorzien zijn van een fytosanitair certificaat uit het land van herkomst. Is een zending vóór 14 december vertrokken en wordt deze na 14 december door u geïmporteerd, dan wordt deze nog zonder fytosanitair certificaat geaccepteerd. De datum van vertrek moet dan wel door middel van vervoersdocumenten worden aangetoond. Is een zending op of na 14 december vertrokken uit het land van herkomst, dan kan deze alleen geïmporteerd worden in de EU met een fytosanitair certificaat.

Ik importeer voorverpakkingen (consumentenverpakkingen) met bewerkte groenten en fruit. Wat verandert er voor mij?
Per 14 december verandert er niets. Bewerkte groenten en fruit zijn niet fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig bij import in de EU als de bewerking zodanig is dat fytosanitair risico uitgesloten is. Onder bewerkte producten kunnen bijvoorbeeld voorverpakkingen met gesneden stukjes fruit en wokpakketten met gesneden groenten vallen. Let op: Als in de voorverpakking ook een onbewerkt product zit, dan moet de zending wegens dit product wel voorzien zijn van een fytosanitair certificaat en is het ook inspectieplichtig. Voorbeelden hiervan zijn wokpakketten met een pepertje of mixverpakkingen fruit met bessen erin.

Moeten alle fytosanitaire certificaatplichtige producten per 14 december 2019 ook worden aangegeven in CLIENT Import?
Nee. CLIENT Import is niet gereed voor de correcte verwerking van aangiftes van producten die per 14 december 2019 fytosanitaire certificaatplichtig zijn. Voorlopig hoeft u in CLIENT Import alleen de producten aan te geven die voor 14 december 2019 ook al moesten worden aangegeven. Medio 2020 zal de aangifteplicht voor alle certificaatplichtige producten gaan gelden.

Let op: Groente en fruit die voor 14 december 2019 alleen aangifte- en controleplichtig waren voor kwaliteit (EU-handelsnormen), zijn vanaf 14 dec ook fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig. Deze producten moeten vanaf 14 december aangegeven blijven worden, maar het is niet verplicht om per 14 december ook het fytosanitair certificaat nummer in de aangifte te vermelden. Dit nummer wordt verplicht als de fytosanitaire aangifteplicht gaat gelden. De ingangsdatum van de fytosanitaire aangifteplicht wordt later door de NVWA bekend gemaakt.

Vanaf welk moment moet ik de producten die per 14 december 2019 fytosanitair certificaatplichtig worden gaan aangeven in CLIENT Import?
Er volgt nog nader bericht van de NVWA over de exacte datum waarop de aangifteplicht gaat gelden.

Worden de producten die per 14 december 2019 fytosanitair certificaatplichtig ook inspectieplichtig bij import?
Ja. Op basis van de CLIENT Import aangiftes zal 1% geïnspecteerd gaan worden bij import. De 99% die vrij valt van fysieke inspectie, valt niet onder de documentcontrole. Dit betekent dat het fytosanitair certificaat niet opgestuurd hoeft te worden naar het KCB. U dient dit certificaat 3 jaar in uw eigen administratie te bewaren.

Let op: Voor de producten die voor 14 december 2019 al certificaat- en inspectieplichtig waren, blijven de procedures na 14 december hetzelfde. U moet deze producten blijven aangeven in CLIENT Import en de bestaande inspectiepercentages (en Reduced Checks) blijven gelden. Ook de documentcontrole voor vrijgevallen zendingen blijft voor deze producten verplicht.

Groente en fruit die voor 14 december 2019 alleen aangifte- en controleplichtig waren voor kwaliteit (EU-handelsnormen), zijn vanaf 14 dec ook fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig. Deze producten moeten vanaf 14 december aangegeven blijven worden, maar het is niet verplicht om per 14 december ook het fytosanitair certificaat nummer in de aangifte te vermelden. Dit nummer wordt verplicht als de fytosanitaire aangifteplicht gaat gelden. De ingangsdatum van de fytosanitaire aangifteplicht wordt later door de NVWA bekend gemaakt.

Hoe gaat de controle op de aanwezigheid van het per 14 december verplichte fytosanitaire certificaat plaatsvinden?
Er wordt vanaf 14 december steekproefsgewijs gecontroleerd op de aanwezigheid van het verplichte fytosanitaire certificaat. Voorlopig hoeven de producten die per 14 december 2019 fytosanitair certificaatplichtig zijn niet aangegeven te worden in CLIENT Import, met uitzondering van de groenten en fruit die al onder de handelsnormcontroles voor kwaliteit vallen. Medio 2020 zal de aangifteplicht voor alle certificaatplichtige producten gaan gelden.

Registratie importbedrijven in nationaal bedrijvenregister

Wie moet geregistreerd worden in het nationaal bedrijvenregister?
Alle bedrijven die plantaardig materiaal importeren in de EU moeten geregistreerd zijn in het nationaal bedrijvenregister. Hieronder vallen onder andere importeurs van snijbloemen, potplanten, hout, teeltmateriaal, groenten en fruit.

Per KvK- en vestigingsnummercombinatie wordt een fytosanitair registratienummer toegekend door de NVWA. Bedrijven die meerdere vestigingen hebben, ontvangen dus meerdere fytosanitaire registratienummers.

U vindt hier meer informatie over registreren.

Moet mijn fytosanitair registratienummer op fytosanitaire certificaten vermeld worden?
Nee.

Vastlegging van gegevens van importzendingen

Waarom moet ik gegevens over importzendingen bijhouden?
Bedrijven die handelen in producten waarvoor een fytosanitair certificaatplicht geldt bij import, zijn wettelijk verplicht om de ingaande en uitgaande stromen van deze producten te registreren in hun administratie, om bij een uitbraak of besmetting tracering naar de bron mogelijk te maken.

Wie moet aan de administratieve verplichtingen voldoen?
Iedereen die handelt in producten waarvoor fytosanitaire eisen gelden. Hieronder valt ook de import van eindproducten, zoals groenten, fruit en sierteeltproducten waarvoor een fytosanitair certificaatplicht geldt bij import.

Welke gegevens moet ik als importeur van plantaardig materiaal in mijn administratie vastleggen?
U administreert voor elke geïmporteerde handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen de gegevens waaruit blijkt om welke toeleverancier het gaat en ook naar welke klant u het vervolgens stuurt. De administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn. De gegevens op een leveringsnota/afleverbon of factuur zijn voldoende.

Hoe lang moet ik deze administratie bewaren?
U moet deze administratie drie jaar bewaren.

Vooraanmelding import in IMSOC (TNT)

Waarom moeten importzendingen gemeld worden in IMSOC (TNT)?
Als gevolg van de nieuwe Controleverordening en Plantgezondheidsverordening moet voor elke zending met fytosanitair certificaatplichtige producten die de EU binnenkomt een CHED-PP worden opgemaakt. Dit gebeurt via IMSOC (Traces New Technology, TNT).

CHED-PP staat voor Common Health Entry Document for Plant Products. Deel I van het CHED-PP is de beschrijving van de zending, met informatie die noodzakelijk is voor de onmiddelijke en volledige identificatie van de zending en de bestemming. In deel II van het CHED-PP vult de keuringsdienst de inspectiebeslissing over de zending in of eventueel een verlegging van de inspectie.

Gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB) is de Nederlandse naam voor CHED.

Vanaf wanneer moeten importzendingen in IMSOC (TNT) vooraf worden aangemeld?
Vanaf 14 december moeten in principe alle importzendingen vooraf gemeld worden in IMSOC, het Europese aangiftesysteem. In Nederland gaan we dit regelen door een koppeling te maken tussen CLIENT Import en IMSOC. Vanuit CLIENT Import wordt IMSOC dan met de benodigde informatie gevoed. Bedrijven blijven aangifte doen in CLIENT Import.

De uitwisseling van gegevens tussen IMSOC en CLIENT Import is nog niet gereed. De implementatie is in handen van de NVWA. Meer informatie over het implementatietraject vindt u hier.

Import plantenpaspoortplichtige producten

Ik importeer planten/plantmateriaal die bij importkeuring worden voorzien van een plantenpaspoort. Wat verandert er voor mij?
Planten/plantmateriaal die plantenpaspoortplichtig zijn, worden bij import door de KCB-inspecteur voorzien van één plantenpaspoort. Dit is conform de huidige werkwijze. Per 14/12/2019 geeft de KCB-inspecteur het plantenpaspoort af in het nieuwe format. Let op het plantenpaspoort verandert inhoudelijk. U heeft voortaan een fytosanitair registratienummer nodig. Beschikt u nog niet over dit verplichte nummer dan kan u dit hier aanvragen.

Waar wordt het plantenpaspoort dat het KCB afgeeft, bevestigd?
Het plantenpaspoort dat het KCB afgeeft is een sticker. Deze plakt de inspecteur op de achterkant van een kopie van het fytosanitair certificaat. De aangever/importeur is vervolgens verantwoordelijk voor het fysiek aanbrengen van het plantenpaspoort op de zending.

Kan ik als importeur/aangever KCB-plantenpaspoortstickers op voorraad ontvangen?
Ja, bedrijven kunnen van het KCB-plantenpaspoortenstickers op voorraad ontvangen om daarmee de afhandeling tijdens de importinspectie te versnellen. Neem voor het ontvangen van KCB-plantenpaspoorten op voorraad contact op met uw KCB-rayonkantoor.

Welke informatie kan ik als importeur/aangever bij plantenpaspoorten op voorraad alvast invullen voorafgaand aan de importinspectie?
Op het plantenpaspoort kunnen de onderdelen A en D op basis van de informatie op het fytosanitair certificaat door de aangever/importeur alvast ingevuld worden. Voor onderdeel B kan de aangever/importeur het fytosanitair registratienummer van de locatie waar de importinspectie plaatsvindt alvast invullen.
De KCB-inspecteur vult onderdeel C (traceringscode) in en stempelt het plantenpaspoort af.

Welke fytosanitair registratienummer wordt vermeld op het door het KCB afgegeven plantenpaspoort?
Op het plantenpaspoort dat de KCB-inspecteur na importinspectie afgeeft, wordt onder B het fytosanitair registratienummer geplaatst van de locatie waar de importinspectie is uitgevoerd. Dit hoeft niet de eigenaar van de zending te zijn.

Ik ben eigenaar van de importzending. Waarom wordt mijn fytosanitair registratienummer niet op het eerste plantenpaspoort geplaatst?
Op het eerste plantenpaspoort na importinspectie plaatst de KCB-inspecteur het fytosanitair registratienummer van de locatie waar de importinspectie is uitgevoerd. Dit is voor de KCB-inspecteur de enige referentie. Het eigendom van een zending is voor de KCB-inspecteur in de meeste gevallen onbekend.

Ik ontvang bij import een plantenpaspoort van het KCB voor mijn zending. Mag ik dit plantenpaspoort gebruiken om de zending verder te vervoeren?
Ja. Dit plantenpaspoort voldoet aan alle eisen en mag de zending begeleiden binnen de EU. De zending moet dan wel in zijn geheel bijeen blijven.

Ik ontvang bij import één plantenpaspoort van het KCB. Mag ik de zending met dit plantenpaspoort aan meerdere klanten afzetten?
Nee. Iedere zending moet voorzien zijn van een plantenpaspoort. Wanneer u de zending na import in meerdere zendingen splitst, moet iedere zending worden voorzien van een plantenpaspoort. Om het plantenpaspoort te splitsen, moet u een autorisatie aanvragen bij het KCB. Voor meer informatie: zie Autorisatie plantenpaspoortafgifte.

Een importzending wordt in opdracht van een Nederlandse importeur direct vanaf de importlocatie van de aangever of logistiek dienstverlener vervoerd naar meerdere locaties binnen de EU. Wie moet geautoriseerd zijn om het plantenpaspoort te splitsen?
Er zijn twee mogelijkheden:

  1. De aangever of logistiek dienstverlener is geautoriseerd om plantenpaspoorten af te geven. De aangever of logistiek dienstverlener splitst het eerste plantenpaspoort dat is afgegeven door het KCB na importinspectie in het gewenste aantal plantenpaspoorten en bevestigt deze op de deelzendingen. Op het plantenpaspoort staat onder B dan het fytosanitair registratienummer van de aangever. De aangever of logistiek dienstverlener heeft hiervoor een autorisatie plantenpaspoortafgifte ontvangen van het KCB. Meer informatie over de autorisatie plantenpaspaspoortafgifte vindt u hier.
  2. De importeur is geautoriseerd om plantenpaspoorten af te geven. De importeur geeft het gewenste aantal plantenpaspoorten af. Op het plantenpaspoort staat onder B het fytosanitair registratienummer van de importeur vermeld. De importeur verstrekt deze plantenpaspoorten aan de aangever. De aangever bevestigt de plantenpaspoorten op de deelzendingen. Meer informatie over autorisatie plantenpaspaspoortafgifte vindt u hier.

Een importzending wordt in opdracht van een buiten Nederland gevestigde EU-importeur direct vanaf de importlocatie van de aangever vervoerd naar meerdere locaties binnen de EU. Wie moet geautoriseerd zijn om het plantenpaspoort te splitsen?
In dit geval is er maar één mogelijkheid: De aangever of logistiek dienstverlener moet geautoriseerd zijn om plantenpaspoorten af te geven. De aangever of logistiek dienstverlener splitst het eerste plantenpaspoort dat is afgegeven na importinspectie in het gewenste aantal plantenpaspoorten en bevestigt deze op de deelzendingen. Op het plantenpaspoort staat onder B dan het fytosanitair registratienummer van de aangever. De aangever of logistiek dienstverlener heeft hiervoor een autorisatie plantenpaspoortafgifte ontvangen van het KCB. Meer informatie over de autorisatie plantenpaspaspoortafgifte vindt u hier.

Ik ben in Nederland geautoriseerd om plantenpaspoorten af te geven. Mag ik plantenpaspoorten naar een ander EU-land versturen om daar op mijn zendingen te laten bevestigen?
Nee, dit is niet toegestaan. In dit geval moet de aangever in het andere EU-land geautoriseerd zijn om plantenpaspoorten af te geven.

Ik werk voor een Duits bedrijf dat in Duitsland geautoriseerd is om plantenpaspoorten af te geven. Mag dit bedrijf plantenpaspoorten naar mij in Nederland versturen zodat ik deze op de zendingen kan aanbrengen?
Nee, dit is niet toegestaan. In dit geval moet de Nederlandse vestiging of de aangever geautoriseerd zijn om plantenpaspoorten af te geven.

Mag ik bij importproduct al in het land van herkomst een plantenpaspoort (laten) bevestigen?
Nee. Bij import van plantenpaspoortplichtige producten zal het land buiten de EU een fytosanitair certificaat (FC) opstellen en meesturen. Bij import in de EU voert de keuringsdienst een controle op het FC en een importinspectie uit. Als het materiaal voldoet aan alle eisen voor de EU, dan kan de importeur over het materiaal beschikken. Vanaf dat moment mag een plantenpaspoort gebruikt worden. Het eerste plantenpaspoort wordt door de KCB-inspecteur verstrekt. Deze kunt u splitsen in meerdere plantenpaspoorten wanneer nodig. Om het plantenpaspoort te splitsen, moet u een autorisatie aanvragen bij het KCB. Voor meer informatie: zie Autorisatie plantenpaspoortafgifte.

Voor re-export heb ik een kopie conform van het fytosanitaire import certificaat nodig. Kan ik deze na importinspectie ontvangen van de inspecteur?
Ja. Op verzoek van de importeur/aangever geeft de KCB-inspecteur, naast het plantenpaspoort, een kopie conform van het fytosanitaire import certificaat af ten behoeve van re-export.

Verleggen van importinspecties

Blijven verleggingen onder de Plantgezondheidsverordening mogelijk?
Ja.

Verleggen van importzendingen naar andere lidstaten. Wat verandert er?
Per 14 december 2020 moeten zendingen die via Nederland binnenkomen en verlegd worden naar andere lidstaten, aangemeld worden in CLIENT Import. Zogenaamde ‘papieren verleggingen’ met een Europees Fytosanitair Vervoersdocument (Plant Health Movement Document, PHMD, Model 99) zijn dan niet meer mogelijk.

Bij de aangifte in CLIENT is het van belang dat de gegevens van de importeur en de ladingbelanghebbende in de andere lidstaat correct worden vermeld. Dat wil zeggen: conform hun registraties in Traces New Technology (TNT). Via een koppeling tussen CLIENT en TNT wordt op basis van de CLIENT aangifte een CHED-PP (Common Health Entry Document for Plant Products) opgesteld. Als de gegevens niet juist worden opgegeven, dan klopt het CHED-PP niet en kunnen de importeur en de overheidsinstantie in de andere lidstaat niet verder met de zending.

Verleggen van importzendingen vanuit andere lidstaten naar Nederland. Wat verandert er?
Wanneer inspecties worden verlegd naar Nederland, dan moet in de EU lidstaat van binnenkomst de zending worden aangemeld door het aanmaken van een CHED-PP in Traces New Technology (TNT). In het CHED-PP moet de optie I.20 “for transfer to” worden geselecteerd in combinatie met correcte Nederlandse inspectiepunt.

Vervolgens wordt in de lidstaat van binnenkomst de documentcontrole uitgevoerd. De resultaten hiervan worden door de fytosanitaire controledienst aan de buitengrens ingevuld op het CHED-PP.

Daarna doet u in Nederland aangifte in CLIENT Import. In de aangifte vermeldt u het CHED-PP nummer van de verlegging, als bescheidcode C085 per artikelregel. Valt uw aangifte op fysieke inspectie? Dan dient u bij de inspectie een CHED-PP plus kopie import FC aan de inspecteur aan te bieden. Valt uw aangifte vrij van fysieke inspectie? Stuur dan het CHED-PP plus kopie import FC naar Documentcontrole KCB te Zoetermeer.

Kan ik een CHED-PP uit een andere lidstaat koppelen aan mijn CLIENT-aangifte?
Voorlopig is het niet mogelijk om de CHED-PP elektronisch te koppelen aan de CLIENT-aangifte. U kunt wel het nummer van het CHED-PP vermelden in de CLIENT-aangifte. Dit kan onder bescheidcode C085.

Eisen voor transshipment en transit zendingen

Wat is transshipment?
Onder transshipment vallen de zendingen die vanuit een derde land aankomen in de EU en daar overgeladen worden op eenzelfde vervoermiddel. De zendingen gaan daarna door naar een punt van binnenkomst in de EU of een derde land. Bijvoorbeeld een container uit China die in Felixstowe aankomt met een containerschip en daar op een coaster wordt gezet die hem naar Rotterdam brengt. Of een zending bloemen uit Ecuador die op Schiphol landt en van daar weer verder vliegt naar Moskou.

Ik heb als importeur of logistieke dienstverlener te maken met transshipment zendingen. Wat verandert er voor mij?
Voor transshipment zendingen die binnenkomen op een luchthaven geldt een transshipment periode van 3 dagen. Voor transshipment zendingen die binnenkomen in een haven geldt een transshipment periode van 30 dagen. Indien deze transshipment periode wordt overschreden, moet u de zending aangeven in CLIENT Import. Daarop volgt een documentcontrole en bij vermoeden van niet-naleving van de regels kan een fysieke controle aan de orde zijn.

Vanaf 1 april 2020 moet u aangifte doen van transshipment zendingen in CLIENT Import. Tot die tijd is vooraanmelding nog niet nodig.

Wat is transit?
Transit is doorvoer door de EU van buitengrens naar buitengrens over het grondgebied van de Europese Unie. Bijvoorbeeld een zending die per boot aankomt in Rotterdam en die per vrachtwagen naar Wit-Rusland gaat.

Ik heb als importeur of logistieke dienstverlener te maken met transit zendingen. Wat verandert er voor mij?
Transit zendingen zullen als gevolg van de nieuwe Controleverordening gemeld moeten gaan worden in CLIENT Import. De Controleverordening bepaalt in welke gevallen en met welke frequentie welke controles nodig zijn. En in de Plantgezondheidsverordening is bepaald dat alle transitzendingen moeten worden voorzien van een verklaring door de marktdeelnemer. Ook moeten deze zendingen veilig worden verpakt en vervoerd. Wat dit in de praktijk gaat betekenen, wordt momenteel uitgewerkt. Vanaf 1 april 2020 moet u aangifte doen van transit zendingen in CLIENT Import. Tot die tijd is vooraanmelding nog niet nodig.

Nieuwe indeling schadelijke organismen

Wat zijn Q-organismen? Welke wijzigingen zijn er per 14 december?
Quarantaine-organismen (afgekort: q-organismen) zijn organismen met een beperkte verspreiding binnen de EU en waarvan men introductie, vestiging en verdere verspreiding wil voorkomen. Ook de nieuwe Plantgezondheidsverordening reguleert diverse schadelijke organismen en daarop zal dus ook gecontroleerd blijven worden tijdens importinspecties. Meer informatie over de wijzigingen Q-organismen per 14 december 2019 vindt u hier op de website van de NVWA.

De EU heeft prioriteitsorganismen aangewezen. Wat zijn dit?
Een nieuw element in de wetgeving is dat de Europese Commissie zogeheten prioriteitsorganismen heeft aangewezen. Dat zijn quarantaine-organismen waarvoor aanvullende eisen gaan gelden. Deze organismen krijgen prioriteit, vanwege:

  • grote economische schade
  • grote sociale impact (werkgelegenheid, voedselzekerheid)
  • grote impact op het milieu (biodiversiteit, toename in gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, verdwijnen van belangrijke boomsoorten)

De EU werkt aan een methode die de potentiële schade van organismen gestructureerd in kaart brengt. De definitieve lijst van prioriteitsorganismen kunt u vinden op de website van de NVWA.

De EU benoemt RNQP’s. Wat wordt hiermee bedoeld?
Er is een nieuwe categorie van schadelijke organismen bijgekomen, de zogeheten Regulated Non-Quarantaine Pests (RNQP’s). Deze organismen komen in de EU voor, maar het is nodig om wettelijke eisen op te stellen om de teelt vanuit dit plantmateriaal te beschermen tegen de RNQP's. Toezichthouders hoeven geen uitroeiingsmaatregelen te nemen voor deze organismen. Ook komen er geen maatregelen op een bedrijf na een vondst.

Wel geldt dat plantmateriaal moet voldoen aan specifieke eisen die waarborgen dat de RNQP's niet op de planten aanwezig zijn. Of dat - als de wettelijke eisen dit toelaten - de besmettingsgraad onder een vastgesteld niveau ligt. Bijvoorbeeld dat maar maximaal 1 procent aangetast mag zijn bij een controle. Deze eisen voorkomen dat schadelijke bacteriën en insecten meeliften met pootaardappels, stekken of zaaizaden. Hierdoor ontstaat er geen economische schade in de vervolgteelt.

Welke organismen staan op de lijst met RNQP's?
De RNQP's komen voor een deel van de bestaande lijst met quarantaine-organismen. Het andere deel komt van de lijst met organismen die gereguleerd zijn in de huidige EU-verkeersrichtlijnen.

Ik importeer stekken. Wat betekent het instellen van RNQP’s  voor de importinspectie?
Bij de importinspectie zal gelet worden op de aanwezigheid van organismen die op de RNQP-lijst staan. Wat de vervolgstappen zullen zijn bij het aantreffen van een RNQP in de zending, is op dit moment nog niet bekend.

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over de veranderingen voor import als gevolg van de nieuwe plantgezondheidsverordening en controleverordening? Stuur dan een bericht naar plantgezondheid@kcb.nl.