Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Brexit Export

Deze vragen zijn op 8 september 2020 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

Eisen bij exporteren naar het VK

Welke fytosanitaire eisen gelden er voor export na Brexit?
Welke fytosanitaire eisen er straks, na afloop van de overgangsperiode, die loopt tot en met 31 december, aan de export van plantaardige producten naar het VK worden gesteld is afhankelijk van de Brexit-onderhandelingen. Dit is nog niet volledig bekend.

Het VK heeft aangegeven hun douaneformaliteiten en grenscontroles bij import in drie fases [link naar info op gov.uk] te zullen inrichten:

  • Vanaf 1 januari 2021 moeten hoog risico planten en plantaardige producten worden vergezeld van een fytosanitair certificaat. Het VK zal bij binnenkomst documentcontroles, identiteitscontroles en fytosanitaire inspectie uitvoeren. Deze controles zullen plaatsvinden op de plaats van bestemming of een andere erkende locatie. Het VK komt later met een volledige lijst met producten die vallen onder deze categorie.
  • Vanaf 1 april 2021 gelden bovenstaande eisen ook voor alle gereguleerde planten en plantaardige producten. Ook hier geldt dat de volledige lijst nog moet worden opgesteld door het VK. De importeur moet de producten aangeven in het systeem IPAFFS.
  • Vanaf 1 juli 2021 zullen zendingen van gereguleerde planten en plantaardige producten bij import in het VK onderhevig zijn aan een verhoogd aantal identiteitscontroles en fytosanitaire inspecties. De frequentie van controles en inspecties zal risk-based zijn. Vanaf 1 juli zullen de controles en inspecties plaatsvinden op de door het VK nog nader te bepalen Border Control Posts (BCP’s).

Welke kwaliteitseisen voor groenten en fruit gelden er bij export na Brexit?
Bij export naar derde landen moeten groenten en fruit voldoen aan de EU-handelsnormen. Dit is geen eis van derde landen, maar een eis van de EU. Het KCB houdt hier toezicht op middels exportcontroles. Voor het kunnen uitvoeren van exportcontroles zijn bedrijven verplicht om exportzendingen aan te geven via e-CertNL.

Het KCB zal na het aflopen van de overgangsperiode die loopt tot en met 31 december 2020, ook bij export van groenten en fruit controles gaan uitvoeren, maar hanteert dan een overgangstermijn voor de verplichting de exportzending aan te geven in e-CertNL. Voor de controle van exportzendingen geldt vooralsnog een aangepaste systematiek. Deze controles worden voorlopig gedaan binnen het Structureel Toezicht en het Algemeen Toezicht. Gedurende de overgangstermijn gaat het KCB bedrijven die voor het eerst te maken krijgen met export naar derde landen en onbekend zijn met het (verplichte) gebruik van e-CertNL en de exportcontroles, daarover informeren.

Hoe lang de overgangsregeling zal gelden is nog niet bepaald. Wel staat vast, dat export naar het VK op enig moment onder dezelfde controlesystematiek valt als export naar alle andere derde landen. Bedrijven die hun zendingen naar het VK wekelijks achteraf melden aan het KCB op basis van de EU-verordening 543/2011 (exportstatistiek) zullen dit moeten blijven doen gedurende de overgangsperiode.

Welke eisen worden er gesteld aan import vanuit derde landen die via Nederland naar het VK worden geëxporteerd?
Welke eisen er straks aan de import van plantaardige producten in het VK worden gesteld is nog niet bekend.

Welke eisen gelden er na Brexit voor verpakkingshout (ISPM 15)?
Het VK stelt na afloop van de overgangsperiode ook eisen aan verpakkingshout bij import uit de EU. Neem maatregelen als u voor export onbehandeld verpakkingshout gebruikt. Gebruik alleen verpakkingshout (zoals pallets of houten kratten) dat behandeld is tegen schadelijke organismen en gemarkeerd is volgens de internationale standaard ISPM 15. Behandeld en gemarkeerd verpakkingshout voorkomt dat schadelijke organismen zoals de Aziatische boktor zich verspreiden. Lees hier meer over de eisen en de maatregelen die u kunt nemen.

Heb ik een fytosanitair certificaat nodig voor CITES-producten?
Na Brexit maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uit van de EU. Handelt u in CITES-soorten met het VK? Dan gelden er na afloop van de overgangsperiode regels voor de handel met derde landen. U heeft dan in- of (weder) uitvoervergunningen nodig, of een fytosanitair certificaat met CITES-bijschrijving. Meer informatie over CITES en CITES-soorten staan vermeld op de website van RVO.

Het KCB geeft, in opdracht van de NVWA, CITES-verklaringen af bij export van CITES-producten naar het VK middels een bijschrijving op het fytosanitair certificaat. Dit geldt uitsluitend voor de CITES-producten waarvan de NVWA heeft aangegeven dat dit mag door middel van een fytosanitair certificaat. Zie de CITES-instructies van de NVWA voor bijschrijving op fytosanitaire certificaten. Voor andere CITES-plichtige producten is een uitvoervergunning vereist van de RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland).

Voor import van CITES-plichtige producten in het VK zijn door het VK een aantal specifieke punten van binnenkomst in het VK aangewezen. CITES-producten kunnen niet via alle (lucht)havens worden ingevoerd. Hier moet u als exporteur voor vertrek rekening mee houden. Het KCB en de douane controleren hier niet op. Let op: uw Britse afnemer moet tevens zorgen voor de juiste importdocumenten.

Fytosanitaire certificaten

Welke certificaten heb ik nodig bij de export naar het VK na Brexit?
In veel gevallen zult u voor het binnen brengen van uw goederen in het Verenigd Koninkrijk en het uitklaren bij de douane certificaten nodig hebben. Het aanvragen van certificaten verloopt online via e-CertNL. U heeft hiervoor toegang tot e-CertNL nodig. Op een certificaat staat exact wat u exporteert. Er staat ook op aangegeven op welke manier u voldoet aan de gestelde eisen.

Ik voeg voor meerdere klanten zendingen met potplanten samen in een vrachtwagen. Moet ik per klant een fytosanitair certificaat aanvragen of kan dit gecombineerd op 1 certificaat?
Als u kiest om de importformaliteiten in het VK te laten afhandelen door een Britse douane-expediteur met een inspectielocatie, en gaat de zending daar als geheel naar toe dan is één fytosanitair certificaat voldoende. Na eventuele inspectie en vrijgave door de Britse autoriteiten kunnen de goederen dan vanaf de inspectielocatie door naar uw individuele klanten. Als u kiest om de zendingen per stuk af te leveren bij uw klanten die vervolgens zelf de importformaliteiten regelen, dan heeft u per klant een apart fytosanitair certificaat nodig.

Hoe en waar kan ik waardepapier voor fytosanitaire certificaten bestellen?
Zodra er door het VK fytosanitaire certificaten vereist worden bij import vanuit de EU, moeten deze als fysiek document worden aangeleverd bij de Engelse inspectiediensten. Deze certificaten worden geprint op zogenoemd waardepapier. U kunt dit waardepapier zelf in beheer hebben of door het KCB laten verstrekken per exportzending. Indien u de voorraad waardepapier zelf beheert, bestaat voor aanschaf daarvan een procedure bij de NVWA. Deze procedure treft u hier aan.

Kan ik een fytosanitair certificaat aanvragen voor producten die niet uit Nederland komen?
Ja, het KCB kan een fytosanitair certificaat afgeven voor niet-Nederlands product, mits het product aan de eisen van het importerende land voldoet. Indien het importerende land een verklaring over de groeiplaats van het product eist, dan kan het KCB alleen een fytosanitair certificaat met de betreffende verklaring afgeven als de vereiste informatie over de groeiplaats kan worden aangetoond door middel van een Europees Communicatie Document (voor product uit een andere EU-lidstaat) of een fytosanitair certificaat uit het land van oorsprong (voor product uit derde landen).

e-CertNL

Hoe krijg ik toegang tot e-CertNL?
Voor het online aanvragen van certificaten via e-CertNL moet u toegang krijgen tot e-CertNL via Mijn RVO. U dient zich te registreren bij RVO als relatie.

U heeft ook eHerkenning nodig om elektronisch certificaten aan te kunnen vragen via e-CertNL. eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Vraag eHerkenning nu al aan. U heeft een inlogmiddel nodig van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+.

Waar kan ik terecht met vragen over het gebruik van e-CertNL?
Meer informatie over het gebruik van e-CertNL, van algemene informatie voor beginnende gebruikers tot praktische instructies en veel gestelde vragen, vindt u hier. Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem dan contact op met de e-CertNL helpdesk van het KCB: 088 3088 200. Of stuur een e-mail naar helpdesk@kcb.nl.

Heb ik als exporteur zelf toegang tot e-CertNL nodig als ik de aangifte uitbesteed?
Besteed u het doen van exportaangifte uit aan een derde, zoals bijvoorbeeld een douane-agent, een aangever of een transporteur? Dan is het belangrijk om vast te stellen op wiens naam de aangifte wordt gedaan.
Als de aangifte wordt gedaan door een derde, op naam van de derde, dan is alleen toegang tot e-CertNL voor de derde noodzakelijk. Als de aangifte wordt gedaan door een derde op naam van een exporteur, dan moet zowel de exporteur als de derde toegang hebben tot e-CertNL. In dat geval moet de exporteur de derde in e-CertNL ook machtigen om namens hem aangifte te doen. Hoe u dit moet instellen leest u hier:
AGF, Snijbloemen en potplanten en diverse producten.

Hoe worden producten in e-CertNL gescheiden in fytosanitair certificaat en inspectieplichtige producten en niet-fytosanitair certificaat en inspectieplichtige producten?
Het systeem e-CertNL maakt automatisch onderscheid tussen producten waarvoor fytosanitaire eisen gelden en producten waarvoor geen fytosanitaire eisen zijn in het gekozen land van bestemming. U kunt ervoor kiezen alle producten uit een zending in e-CertNL in te voeren, of alleen die producten waarvoor fytosanitaire eisen gelden.

Plantenpaspoort

Ik verkoop planten/plantmateriaal via internet aan de consument/eindgebruiker in de VK. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij na Brexit?
In principe is een plantenpaspoort voor handel binnen de EU. Na het aflopen van de overgangsperiode, die loopt tot en met 31 december 2020, is er geen plantenpaspoort nodig vanaf het moment dat het product de EU verlaat. Tot en met de exportinspectie is een plantenpaspoort wel verplicht. Bij verkoop op afstand/internetverkoop aan consumenten/eindgebruikers geldt de plantenpaspoortplicht, ook als de consument zich in een derde land bevindt. Voor zover nu bekend heeft u na Brexit een fytosanitair certificaat nodig bij export naar VK voor alle producten die nu plantenpaspoortplichtig zijn binnen de EU. Het fytosanitair certificaat moet aangevraagd worden via e-CertNL.

Ik lever planten of plantaardige producten aan afnemers in het VK die onder een beschermde gebiedenregeling vallen. Wat verandert er voor mij na Brexit?
Levert u planten of plantaardige producten aan afnemers in het Verenigd Koninkrijk die onder een beschermde gebiedenregeling van de EU vallen? Houd er in dat geval rekening mee dat het VK waarschijnlijk voor een groot deel van deze producten een fytosanitair certificaat verplicht gaat stellen. U moet in dat geval fytosanitaire certificaten aanvragen. Lees hier meer over de beschermde gebiedsregeling.

Is een plantenpaspoort nodig voor handel met het VK?
In principe is een plantenpaspoort voor handel binnen de EU. Na het aflopen van de overgangsperiode, die loopt tot en met 31 december 2020, is er geen plantenpaspoort nodig vanaf het moment dat het product de EU verlaat. Tot en met de exportinspectie is een plantenpaspoort wel verplicht. Voor zover nu bekend heeft u na Brexit een fytosanitair certificaat nodig bij export naar VK voor alle producten die nu plantenpaspoortplichtig zijn binnen de EU.

Welke producten zijn plantenpaspoortplichtig?
Een overzicht van planten en plantaardige producten die plantenpaspoortplichtig zijn vindt u hier.

Inspectie

Aan welke eisen moet een inspectielocatie voor exportinspecties voldoen?
Een exportinspectie kan alleen plaatsvinden op een correct gefaciliteerde inspectieplaats en als door de aanvrager van de inspectie aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden betreffen onder andere het aanleveren van de juiste informatie en documenten over de zending, en het verlenen van assistentie bij de inspectie.  De vereiste faciliteiten en de complete voorwaarden vindt u hier.

Wat zijn de werktijden van het KCB?
De inspecteurs werken tijdens de volgende uren:

Maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag van 08.30 uur tot 16.30 uur
Zon- en feestdagen* van 08.30 uur tot 16.30 uur

* M.u.v. Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag. Op deze dagen is het KCB gesloten.

Hoe lang van tevoren moet ik een inspectie aanvragen?
U kunt het servicelevel van het KCB hanteert hier vinden.

Hoe lang duurt een exportinspectie?
Een inspectie duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten per zending. Heeft u voor meerdere zendingen certificaten aangevraagd, dan moet dus per zending/certificaat rekening houden met deze inspectieduur.

Kan ik een voorraad product laten inspecteren of moet per zending geïnspecteerd worden?
Vooralsnog is niet bekend of er bij export naar het VK controles moeten gaan plaatsvinden. Op het moment dat dit van toepassing wordt, dan zal er geïnspecteerd worden per zending waarvoor een certificaat wordt aangevraagd.

Hoe moet een zending klaar staan voor exportinspectie?
Exportinspectie vindt plaats per zending waarvoor een certificaat is aangevraagd. De producten in de zending moeten herkenbaar bij elkaar staan en ruimtelijk gescheiden zijn van andere zendingen en het productieproces. Zendingen moeten identificeerbaar zijn en als eenheid bij elkaar blijven tot de controle is afgerond.

Export overige vragen

IIk stuur goederen naar het VK en Ierland in één vrachtwagen, hoe moet dat na Brexit?
Zendingen voor het Verenigd Koninkrijk zijn na afloop van de overgangsperiode, die loopt tot en met 31 december 2020, exportzendingen. Zendingen voor Ierland niet, die blijven in de EU. Bij transport via het Verenigd Koninkrijk moet het gedeelte dat bestemd is voor Ierland in transito blijven. Het is daarom van belang dat vóór vertrek voor iedere zending duidelijk is wat de bestemming is.

Ik maak als exporteur gebruik van groupage transport. Waar moet ik bij Brexit rekening mee houden?
Bij groupage transport gaan verschillende producten uit verschillende sectoren gezamenlijk in een vrachtwagen naar het VK. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een combinatie van eieren en snijbloemen. Voor de verschillende producten kunnen door Brexit heel verschillende eisen en formaliteiten van toepassing worden. Als u gebruik maakt van groupage transport, dan is het belangrijk goede afspraken te maken met uw vervoerder om vertraging van zendingen te voorkomen.

Ik ben groupage-vervoerder en vervoer producten naar het VK waarvoor eisen gelden die worden gecontroleerd door een andere keuringsdienst dan het KCB, zoals bijvoorbeeld jonge planten (aardbeien-, prei-, aspergeplanten) of bloembollen. Hoe verkrijg ik een fytosanitair certificaat voor deze producten?
De plantaardige keuringsdiensten werken nauw samen op dit punt. Het basisprincipe dat gehanteerd wordt is “inspectie aan de bron”, om eventueel logistiek oponthoud in de keten (en in de haven) zoveel mogelijk te voorkomen. Dit houdt in dat de jonge planten op de kwekerijen gekeurd worden door Naktuinbouw, en de bloembollen bij de kwekers door de BKD. De inspectieresultaten moeten vervolgens tussen de betreffende keuringsdienst en het KCB uitgewisseld worden, zodat het KCB uiteindelijk bij de groupage-vervoerder het fytosanitair certificaat kan waarmerken. De groupage-vervoerder kan een zending die in z’n geheel gekeurd is bij de kweker, nog verdelen over verschillende vrachtwagens. En daarmee dus ook over verschillende fytosanitaire certificaten.

Een tweede basisprincipe is dat bij één loslocatie in het VK één fytosanitair certificaat volstaat. Wordt een vrachtwagen echter in delen gelost op meerdere loslocaties, dan is per loslocatie een fytosanitair certificaat nodig.

Heeft u als groupage-vervoerder met deze situatie te maken? Dan adviseren wij u een mail te sturen naar brexit@kcb.nl en daarin te vermelden om welke producten het gaat en van welke kwekerijen (NAW-gegevens) dit afkomstig is.

Ik ben lijnrijder met bestemming VK, Waar moet ik bij Brexit rekening mee houden?
Het VK wordt na afloop van de overgangsperiode, die loopt tot en met 31 december 2020, een derde land en u wordt daardoor exporteur. Het vrije verkeer en vervoer van goederen en diensten dat de Europese intern markt kenmerkt, komt te vervallen. Hierdoor krijgt u te maken met strengere eisen en complexere procedures voor in- en uitvoer van producten. Bereid u hierop voor.  In de controleketen heeft u met verschillende partijen te maken. De belangrijkste voorbereidende stappen die u nu al kunt zetten, hebben wij hier voor u op een rij gezet. Houd bij uw voorbereidingen rekening met een doorlooptijd van enkele weken.

Ik lever boeketten aan het VK. Moet ik de samenstelling van boeketten vermelden op de factuur of leverbon?
Op een factuur of leverbon hoeft in principe geen specificatie van de samenstelling van de boeketten te staan. Dit mag uiteraard wel.Momenteel is nog niet bekend welke fytosanitaire eisen het VK aan snijbloemen gaat stellen,. Mocht het VK eisen gaan stellen, dan zal er een fytosanitair certificaat bij de zending moeten. Daarop moeten dan wel de botanische namen worden vermeld van de producten waaruit de boeketten bestaan.

Ik koop op de klok en weet niet wie de ontvanger in het VK gaat worden. Kan ik dan toch documenten aanvragen?
Nee, dat kan niet. Er moet een ontvanger in het VK op het document staan.

Kan een Engels bedrijf dat rechtstreeks op de klok koopt zelf via e-CertNL fytosanitaire certificaten aanvragen?
Nee dat is niet mogelijk. Op fytosanitaire certificaten moet als afzender/exporteur in vak 1 altijd een Nederlands bedrijf met een Nederlands adres staan. Het adres is een locatie in Nederland en mag geen postbusadres zijn.
Voor Engelse bedrijven zijn er twee opties:

  1. Zij openen een vestiging in Nederland die geregistreerd wordt bij de Kamer van Koophandel. Het adres van deze vestiging kan dan op het fytosanitair certificaat. Bedrijven vragen op basis van het Nederlandse KvK nummer E-herkenning aan en kunnen vervolgens zelf certificaten aanvragen via e-CertNL.
  2. Zij besteden het doen van exportaangifte uit aan een derde, zoals bijvoorbeeld een douane-agent, een aangever of een transporteur. Alleen deze derde heeft dan toegang tot e-CertNL nodig. In vak 1 van het fytosanitair certificaat komt dan het adres van deze derde, eventueel aangevuld met “in opdracht van ….” (of: by order of ….).

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over fytosanitaire en kwaliteitsinspecties in relatie tot Brexit? Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.

Algemene informatie over Brexit voor het bedrijfsleven vindt u op het brexitloket of kijk op hulpbijbrexit.nl