Kwaliteits-Controle-Bureau

Voorbereidingen op Brexit in volle gang

vrijdag 30 maart 2018

Het voorgenomen besluit van Groot-Brittannië om in maart 2019 de EU te verlaten betekent een grote uitdaging voor het KCB.

Voor de handel in groenten, fruit, snijbloemen en potplanten is Groot-Brittannië, op Duitsland na, het belangrijkste exportland voor Nederland. Daarom zijn de onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de EU over de fytosanitaire eisen die over en weer gaan gelden van groot belang. Als de uitkomst is, dat elke zending vanuit of naar Groot-Brittannië voorzien moet zijn van een fytosanitair certificaat en er een inspectie moet plaatsvinden, heeft dit grote consequenties voor de benodigde inspectiecapaciteit.

Om tijdig klaar te zijn voor een eventuele ‘harde Brexit’ is het KCB daarom in 2017 gestart met de voorbereidingen. Het KCB is verheugd dat het kabinet onlangs heeft besloten dat, vooruitlopend op de voorjaarsbesluitvorming, het KCB kan beginnen met het werven en opleiden van personeel. Dit besluit onderstreept het grote belang dat het kabinet hecht aan een goede voorbereiding op de Brexit en stelt het KCB in staat verdere maatregelen te nemen.

Het KCB volgt de komende fasen in het onderhandelingsproces tussen Groot-Brittannië en de EU nauwgezet. Uiterlijk mei 2018 besluit het KCB hoeveel extra capaciteit moet worden aangetrokken als gevolg van de Brexit; het gaat hier mogelijk om enkele tientallen inspecteurs. Dit besluit wordt genomen in nauwe samenspraak met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische Zaken.

Meer nieuws