Kwaliteits-Controle-Bureau

Herinspectie aanvragen

Als u het niet eens bent met een inspectiebeslissing van het KCB kunt u een aanvraag voor een herinspectie indienen. Er zijn twee soorten inspecties, waarvoor een herinspectie kan worden aangevraagd: a. een inspectiebeslissing, die voortvloeit uit een fytosanitaire inspectie en b. een inspectiebeslissing, die voortvloeit uit een inspectie van de kwaliteit van groenten en fruit. Of het KCB daadwerkelijk een herinspectie kan uitvoeren, hangt af van een aantal voorwaarden. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, is de ingediende aanvraag niet ontvankelijk en wordt de herinspectie niet uitgevoerd. De voorwaarden voor een herinspectie luiden:

Algemene voorwaarden, die in alle gevallen gelden:

 • De aanvraag is binnen 24 uur na de eerste inspectie ingediend. Dit geldt voor alle productgroepen en alle soorten inspecties:
 • De indiener van een aanvraag voor een herinspectie geeft duidelijk aan, dat hij/zij een aanvraag voor een herinspectie indient;
 • De aanvraag voor een herinspectie heeft niet slechts betrekking op een nadere uitleg of toelichting op de inspectiebeslissing;
 • Voordat een aanvraag voor een herinspectie wordt gedaan, heeft de indiener van de aanvraag de partij hebben gezien;
 • De aanvraag voor een herinspectie heeft geen betrekking op een ‘nieuwe’ partij.

Specifieke voorwaarden, inzake uitkomst van een kwaliteitsinspectie groenten en/of fruit:

 • De eerste inspectie is één van de volgende inspecties:
  - een afkeuring bij structureel toezicht of algemeen toezicht;
  - een goed-/afkeuring tijdens een arbitrage;
  - een goed-/afkeuring tijdens een importinspectie;
  - een goed-/afkeuring tijdens een exportinspectie.
 • De door het KCB geïnspecteerde en gemerkte colli van de eerste inspectie moeten aanwezig zijn in de partij, waar de aanvraag voor een herinspectie op betrekking heeft.

Specifieke voorwaarden, inzake uitkomst van een fytosanitaire inspectie:

 • Aan een aanvraag voor een herinspectie (fytosanitair) kan slechts worden voldaan als de inspectiebeslissing een gevolg is van een (voor discussie vatbare) interpretatie. Een herinspectie is niet mogelijk op andere gronden, bijvoorbeeld;
  - indien een fytosanitair certificaat is geweigerd, omdat er een organisme is aangetroffen dat voor het land van bestemming de status van quarantaine organisme heeft (nul tolerantie);
  - bij een vondst van een Q-(waardig) organisme voor de EU.
 • De partij, waar de aanvraag voor een herinspectie op betrekking heeft, mag onder geen beding zijn verplaatst van de inspectielocatie, waar de eerste inspectie plaatsvond.

Waar dient u uw aanvraag voor een herinspectie in?

Een aanvraag voor een herinspectie moet zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, mondeling worden ingediend bij de rayonmanager van het KCB of diens plaatsvervanger. Daarbij moet de indiener van een aanvraag voor een herinspectie duidelijk aangeven, dat hij/zij een aanvraag voor een herinspectie indient. Controleer voordat u een herinspectie indient, of aan de voorwaarden is voldaan.

Hoe verloopt een herinspectie?

Een herinspectie wordt uitgevoerd door een KCB-medewerker, die niet de eerste inspectie heeft gedaan. De uitkomst van de herinspectie wordt direct aansluitend op de herinspectie medegedeeld.

Wat als u het niet eens bent met de uitkomst van de herinspectie?

In het geval u het niet eens bent met de uitkomst van een herinspectie heeft u de mogelijkheid een nieuwe herinspectie aan te vragen. Daarvoor gelden dezelfde voorwaarden, die hiervoor zijn genoemd. De aanvraag voor een nieuwe herinspectie moet ook bij de rayonmanager of diens plaatsvervanger mondeling worden ingediend. In het geval u het ook niet eens bent met de uitkomst van de nieuwe herinspectie kunt u een bezwaarschrift indienen bij de directie van het KCB.

Formulieren & Documenten

Aanvraagformulier Herinspectie