Kwaliteits-Controle-Bureau

Ik wil RIK-deelnemer worden

Om deel te kunnen nemen aan het RIK dient uw bedrijf aan de twee volgende voorwaarden te voldoen:

  1. Uw bedrijf heeft goede controleresultaten in de afgelopen periode van zes maanden. Daarvan is sprake wanneer het afkeuringspercentage in die periode lager is dan tien procent.
     
  2. Uw bedrijf beschikt over een zorgsysteem voor de kwaliteit van groenten en fruit dat voldoet aan de KCB-kwaliteitscode. Dit systeem wordt gecheckt door het uitvoeren van een bedrijfsaudit. Bij de audit maakt het KCB gebruik van een checklist.

Alle relevante documentatie vindt u onder Formulieren & Documenten op deze pagina.

Nulmeting

Voor deelname aan het RIK en de daarbij behorende bedrijfs-audit kan een nulmeting worden uitgevoerd. Een nulmeting bestaat uit een RIK-audit, zonder de verplichting de eventueel geconstateerde afwijkingen binnen een bepaalde termijn op te lossen. Met een nulmeting krijgt een bedrijf inzicht in hoeverre het bestaande kwaliteitssysteem voldoet aan de KCB-kwaliteitscode behorende bij het RIK. Voor het uitvoeren van de nulmeting worden de algemene voorwaarden van het RIK buiten beschouwing gelaten.

Als uw bedrijf, na de nulmeting, de noodzakelijke aanpassingen heeft gedaan en denkt te voldoen aan de KCB-kwaliteitscode, kan het aanvraagformulier voor RIK-deelname worden ingediend en start de toelatingsprocedure. De toelatingsprocedure bestaat uit een check op de algemene toelatingsvoorwaarden en uit een nieuwe RIK-audit.

RIK-bedrijfsaudit

Tijdens de audit wordt aan de hand van de Checklist RIK gecontroleerd  of het bedrijf voldoet aan de eisen van de KCB-kwaliteitscode. Na een positieve audit wordt het bedrijf RIK-deelnemer. Indien afwijkingen worden vastgesteld ontvangt het bedrijf een afwijkingenformulier en dient het bedrijf corrigerende maatregelen te nemen. Deze kunnen middels het formulier ‘Terugmelding Afwijking CM’ aan het KCB worden doorgegeven. Een gedetailleerde beschrijving van deze werkwijze staat in ‘Algemene werkwijze Bedrijfsaudit’. De verschillende soorten afwijkingen en de termijnen voor het opheffen van afwijkingen staan in het ‘Handhavingsdocument’.