Kwaliteits-Controle-Bureau

Ik ben RIK-deelnemer

De RIK-documentatie vindt u onder de kop Formulieren & Documenten op deze pagina.

RIK-deelnemers voldoen aan de eisen van de KCB-kwaliteitscode. Dit wordt op regelmatige basis middels een audit gecontroleerd. RIK- deelnemers profiteren van verlaagde inspectiepercentages bij import en export, en krijgen minder controles in het kader van Structureel Toezicht. Afkeuringen of overtredingen bij deze controles kunnen gevolgen hebben voor de RIK-deelname.

Audit

RIK-deelnemers krijgen jaarlijks een bedrijfsaudit. Tijdens de audit wordt aan de hand van de Checklist RIK gecontroleerd of nog aan de eisen van de KCB-kwaliteitscode wordt voldaan. Na een positieve audit blijft het bedrijf RIK-deelnemer. Indien afwijkingen worden vastgesteld ontvangt het bedrijf een afwijkingenformulier en dienen corrigerende maatregelen genomen te worden. Deze kunnen met het formulier ‘Terugmelding Afwijking CM’ aan het KCB worden doorgegeven. Een gedetailleerde beschrijving van deze werkwijze staat in ‘Algemene werkwijze Bedrijfsaudit’. De verschillende soorten afwijkingen en de termijnen voor het opheffen van afwijkingen staan in het ‘Handhavingsdocument’.
Voor RIK-deelnemers die met slechts één soort groenten of fruit werken waar de Algemene Handelsnorm op van toepassing is, geldt dat in de eerste periode van twaalf maanden van deelname de bedrijfsaudit twee keer plaatsvindt. Bij een positieve beoordeling wordt daarna de auditfrequentie verlaagd naar één keer per 2 jaar.
Bij RIK-deelnemers die teeltbedrijven onder hun RIK-erkenning hebben gebracht, worden als onderdeel van de audit ook een aantal teeltbedrijven bezocht.

Overtredingen

Wanneer tijdens een KCB controle een overtreding wordt vastgesteld, kan het KCB een van de maatregelen nemen zoals beschreven in het Handhavingsdocument; aan de verschillende overtredingen worden punten toegekend en een bepaald vastgesteld puntentotaal leidt tot een bepaalde maatregel. Indien het KCB daartoe aanleiding ziet, kan het KCB besluiten om niet over te gaan tot handhaving maar de RIK-deelname per direct te beëindigen.

Lijst met RIK-deelnemers

Bedrijven die deelnemen aan het RIK kunnen worden opgenomen op de deelnemerslijst RIK.